Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1052

korte mededeelingen.

Het personeel zal tot 1916 (vroeger was bepaald tot 1920) gebracht worden van 14000 op 21000 man, waartoe in 1913 0500 recruten en vanaf 1914 jaarlijks 6000 recruten zullen worden aangenomen.

Personeel.

Duitschland.

?^AV05ige jaar bedroeS het aantal zeemiliciens 13472 waarvan 4050 afkomstig waren uit de kust-en zeevarende bevolking tegen 9422 uit de overige.

In 1910 waren die getallen 12156 3947 8209.

Het aantal miliciens uit de zeevarenden blijft vrijwel gelijk.

Het aantal vrij willig aangenomen en bedroeg in 1911 4916 man waarvan 875 voor één jaar en 4041 voor 2-6 jaar

De totale bemanningssterkte bedroeg in

1906 12308

1907 14213

1908 15792

1909 15271

1910 17225

1911 18388

1912 + 20000

Engeland.

_ De benoeming van M. Davis, die gedurende de laatste 6 jaar als adjunct toegevoegd was aan den Directeur van scheepsbouw brj de admiraliteit, tot een der directeuren van de firma Vickers te Barrow doet de „United Service Gazette" opmerken, dat het noodzakelijk is in een maritiem land, dat er afwisseling bestaat zoowel van ideeën als van personen tusschen de hooge functionnarissen van de admiraliteit en van de particuliere werven. . Verder wordt er aan herinnerd, dat 7 voorname leden van het corps scheepsbouwkundig ingenieurs dit corps verlaten hebben om belangrijke posten in de particuliere industrie in te nemen.

Italië.

De marine-academie te Livorno wordt uitgebreid- bij de bestaande gebouwen zullen worden ingericht/een school voor leerlingen-machinist, een hoogere marineschool voor officieren * die zich voor willen bereiden voor de marinestaf en bijzondere studiën wenschen te maken van de kustverdediging,' en een school waarbij aan de zeecadetten meer uitgebreide studiën zullen worden gegeven.

Japan.

_ De opleiding der adelborsten, welke drie jaar duurde zal in oen vervolge 4 maanden langer duren, daar de nieuw 'aangekomenen eerst een reis van 4 maanden gaan maken.

Sluiten