Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1055

Italië.

De Min. v. Marine heeft een plan voorbereid om langs de geheele kust stations voor vliegtuigen op te richten.

Volgens 't plan dat 3 millioen gulden zal kosten, zouden 17 stations op een onderlingen afstand van 90 tot 125 mijl, opgericht worden, elk voorzien van 4 vliegtuigen. Om op een gegeven oogenblik meerdere vliegtuigen te kunnen concentreeren, moet elk station voorzien zijn van 8 loodsen.

Oosten rijk-Ho ngarije. Het tweede watervliegtuig voor de Marine heeft in Augustus zijne proef gedaan. Gedurende een uur bleef het toestel (waarin twee personen) in de lucht, terwijl een hoogte van 2300 M. bereikt werd.

Bijzonderheden omtrent constructie enz. ontbreken.

Vereenigde Staten. „Art. Mon.hefte" van Dec. '12 bevat een Amerikaansch patent van den zeeofficier Bradley A. Fiske, betreffende het lanceeren van torpedo's uit vliegtoestellen, waartoe een gewone torpedo onder aan het vliegtoestel opgehangen wordt.

Door een handel wordt eerst de machine van de torpedo te werk gesteld en daarna deze geheel losgelaten.

Literatuuropgave. Über Wasserflugzeuge".

„Mitt. vol. XL No. XI, 1544 e.v. (M.V.) „46 int. luchtvaarttentoonst. te Parijs, '12" vervolg.

„Luchtvaart" No. 24, blz. 459 e.v. „Over de noodzakelijkheid van Vliegtuigkeuringcommissies en vliegtuigen met twee motoren van j. Schmiere, luchtvaartk. ingenieur".

„Luchtvaart" No. 24, blz. 468 e.v. „Om hydroaeroplaner". Kaptein Holpdan Gyth Dehli.

„Norsk. tidsskrift for Sjövaesen", No. 6, blz. 331 e.v. In „Luchtvaart" No. 25 geeft de heer Van Nell in „Meteor. en Luchtvaart" een overzicht van de sinds April '09 gedane luchtvaarten voor meteor. doeleinden, en wel naar aanleiding van het feit, dat eenige kamerleden de wenschelijkheid om voor !13 weer een rijkssubsidie van f 1000.— aan de Kon. Ned. V. voor Luchtv'. te geven, in twijfel trekken, „'t Vliegtuig in dienst van de meteor. met eenige diagrammen genomen met een zelfregisfcreerende baro- thermo- hygroanemo-meter."

„Eenige beschouwingen betreffende de samenstelling van een toekomstig luchtvaartrecht", door M. Waltheer, le luit. inf. „Mil. Speet." '12, blz. 811 e.v. „Meteorologie en Luchtvaart" van Ch. Nell. „Luchtvaart" No. 1 '13, blz. 7 e.v.

Sluiten