Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1086

IN MEMORIAM.

Den l611 Februari 1878 volgde zijne plaatsing a/b. Zr. Ms. instructiebrik „Zeehond", bestemd tot opleiding van bootsmansleerlingen. Had Schokker zich tot nu toe als een bekwaam en verdienstelijk zeeofficier doen kennen, bij deze opleiding was hij volkomen op zijn plaats. Het was dan ook niet te verwonderen, dat op hem de keuze viel ter vervulling van de betrekking van Leeraar, belast met het practisch zeevaartkundig onderwijs en met het onderwijs in den scheepsbouw aan het Koninklijk Instituut van de Marine, welke betrekking hij 12 Januari 1880 aanvaardde.

Vele officieren zullen zich nog herinneren de uitstekende wijze, waarop door hem die betrekking van leeraar is vervuld.

In dien tijd bewerkte hij: „De samenstelling van schepen, benevens eenige beschouwingen over vorm, afmetingen en verdeeling van gewichten", een werk, dat getuigde van de groote bekwaamheid van den schrijver, zoowel op theoretisch als practisch gebied, en dat thans nog voor velen van groot nut is.

Den 1™ Juli 1880 werd hij bevorderd tot Luitenant t/z. le klasse.

Tijdens de gecombineerde manoeuvres voor Land- en Zeemacht te Helder in September 1885 werd Schokker op zijn verzoek toegevoegd aan clen leider voor de landmacht bij die oefeningen. Na afloop werd hem door den Vice Admiraal, Directeur en Commandant der Marine, namens dien leider bijzonderen dank betuigd „voor de uitmuntende wijze, waarop hij zich van zijne niet altijd gemakkelijke en steeds vermoeiende taak had gekweten."

Het was ook tijdens zijn verblijf aan het Instituut, dat Schokker werkzaam was voor de oprichting der MarineVereeniging.

Op initiatief van den toenmaligen Kapitein der mariniers J. B. Verheij, werd een circulaire verzonden, waarin het wijden van eenige avonden aan de bespreking' van de brochure van den Schout bij-nacht Binkes werd aanbevolen, die spoedig gevolgd werd door een bijeenkomst, waarop besloten werd tot het oprichten eener wetenschappelijke vereeniging, die lateiden naam van Marine-Vereeniging verkreeg. Bij de oprichting nam Schokker de functie op zich van len Secretaris in het Bestuur.

In eene algemeene vergadering, gehouden 14 Maart 1907, bij het 25-jarig bestaan der Vereeniging, werd bij acclamatie besloten den Heer Arkenbout Schokker het eerelidmaatschap aan te bieden, hetwelk door hem gaarne werd aanvaard.

Den 31e" December 1885 werd hij eervol ontheven van

Sluiten