Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENERISCHE ZIEKTEN BIJ DE ZEEMACHT.

Op bladzijde 41 van het statistisch geneeskundig jaarverslagder Koninklijke Marine over het jaar 1911 vindt men vermeld, dat het ziektecijfer der venerische aandoeningen in 1911 verreweg het ongunstigste is, hetgeen geheel te wijten is aan de hooge cijfers voor het personeel in O.-I., voornamelijk van de Europeanen aldaar. „In nagenoeg alle rapporten uit O.-I. afkomstig vindt men dan ook jammerklachten over den droevigen toestand en wordt aangedrongen op maatregelen ter beteugeling van het kwaad".

Dat de noodzakelijkheid tot het nemen van maatregelen niet alleen bij de Marine, doch ook in andere kringen van de maatschappij gevoeld wordt, blijkt uit het eerstdaags tot stand komen van een vereeniging hier te lande, welke zich ten doel stelt, de middelen te beramen, die er toe kunnen leiden de venerische ziekten te bestrijden en die het uitvloeisel is van een commissie benoemd door de Nederlandsche Maatschappij tot Bevorderingder Geneeskunst, welke belast werd met het onderzoek naar de te nemen maatregelen ten opzichte van de bestrijding van syphilis en genorrhoe.

Het rapport door deze commissie uitgebracht eindigt met algemeene conclusies, waarvan de eerste luidt, dat het gewenscht is, zooveel mogelijk gegevens te verzamelen over de verspreiding der geslachtsziekten en dat door daartoe bevoegden een uniforme grondslag voor alle samen te stellen statistieken worde aangelegd, d.w.z. dat alvorens tot bestrijding over te gaan men het kwaad in zijn geheelen omvang moet leeren kennen. In de commissie werd aanbevolen deze statistieken overeenkomstig die van Marine en Leger aan te leggen.

Behalve de betrouwbaarheid, bezit deze statistiek het groote voordeel, dat zij met de buitenlandsche te vergelijken is, waardoor wij onmiddellijk in staat worden gesteld onzen gezondheidstoestand aan dien van andere naties te toetsen en na te gaan in hoeverre de jammerklacht in den aanhef van dit artikel neergelegd, gewettigd is.

Ons eerste werk zal dus moeten zijn het aantal venerische ziektegevallen in een bepaald tijdsverloop na te sporen en grafisch weer te geven, teneinde dit aantal daarna met dat bij andore naties in hetzelfde tijdsverloop voorgekomen, te vergelijken.

Sluiten