Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telegrafie te amsterdam.

1123

800 M. golf, daar deze Scheveningen minder stoort dan de 400 M Het is trouwens ook de krachtigste golf van het station (die zonder luchtdraadspoel of flesch er in), zooals bleek uit ontvangproeven te Nauen bij Berlijn en uit de ontvangst a.b. Hr. Ms. „Heemskerck" in de Middellandsche Zee. De verbinding met dit "schip was, behoudens storingen door andere stations, zeer goed te noemen. Zelfs toen op 30 Januari een der bovenstengen zich had begeven door den zwaren ijzel op de draden en een aanslag op het dak van den torpedodienst gepleegd had, werden wij den volgenden nacht, slechts met één net seinende, door de „Heemskerck" ook zeer duidelijk gehoord, niettegenstaande dit enkele net bovendien aan eene zijde slechts aan den top van de ondersteng geheschen kon worden.

Zooals reeds hooger gezegd is, zijn de toestellen van het oude station „Wassenaer" als reserve opgesteld. Wij hebben hiervoor een afzonderlijke aardverbinding in een 10 cM. breede strook, die onder het oostelijkste venster in den noordmuur doorgaat en gesoldeerd is op 4 koperen platen, samen ± 2 M2. oppervlak hebbend, die vlak onder dit venster in het grondwater zijn ingegraven. Een doorvoerstaaf is in het noordelijkste raam van den° frontmuur aangebracht en daarop is een 54 M. lang bundel net gezet, bestaande uit 4 draden onderverdeeld phosphorbronsdraad, gespannen op 2 hoepels van 1.40 M. middellijn. Het net kan aan den top van een der onderstengen worden geheschen.

Waar dit reservestation gebruikt kan worden met een transportabele accu-batterij is het geheel onaf hankelijk van het groote fluitvonkenstation en kan dus invallen bij alle storingen en ongelukken, die mochten voorkomen. Alleen als beide masten geheel in elkaar vallen, wordt de zaak lastiger, maar dit uiterste geval zal naar wij hopen wel niet licht voorkomen.

En hiermede meen ik wel het voornaamste over ons nieuw station te hebben medegedeeld. Wellicht ben ik hier en daar wel wat te veel in bijzonderheden afgedaald, ik hoop dat deze of gene onder de „draadloozen" dit misschien op prijs zal stellen en de anderen het niet al te taai gevonden zullen hebben.

Voor het geven van nadere inlichtingen ben ik altijd gaarne bereid en belangstellende bezoekers zullen steeds welkom zijn.

Als een weemoedige (?) herinnering aan het oude, dat voorbij ging, is op plaat 8 nog een kijkje gegeven in het hokje bij de'„Wassenaer", de kraamkamer onzer Marine D. T., waar velen onzer menig uurtje gesleten hebben.

Amsterdam, Maart 1913.

J. C. van Iterson.

Sluiten