Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1144

OVER DE VERZAMELSTATEN VAN VOOR

van het schip of den dienst waarvoor het werk geschiedt. De onderverdeeling, welke een zuiver administratieve kwestie is behoort te geschieden op het bureau van Scheepsbouw.

Door den werkman worde verder nauwkeurig het uur vermeld, waarop bedoelde werkzaamheid eindigt, onder eenvoudige omschrijving wat door hem is gedaan. Van de beëindiging van het werk wordt den commandeur kennis gegeven, opdat deze behoorlijk voor een nieuwe opdracht kan zorgdragen, lederen dag na afloop van het hieronder nader omschreven opnemen van de lei wordt deze schoongemaakt, voor zoover het betreft de dien dag beëindigde werken. Van de niet beëindigde werken blijft op de lei aangeteekend dag en uur, waarop het is begonnen totdat het werk is beëindigd, waarbij livret-rubriek en het taakwerknummer kan behouden blijven wanneer meer dan een dag aan denzelfden arbeid wordt gewerkt. Voor het afluiden der werf, dus na beëindigden dagtaak of bij tusschentijds verlaten van de werf behoort de lei te zijn ingevuld met het uur waarop het werk is neergelegd en bij het aanluiden of weder te werk komen worde dit uur weder vermeld.

Niet voldoen aan nauwkeurige handhaving van bovenvermelde bepaling worde gestraft, opdat zekerheid worde verkregen, dat de werkman voor behoorlijke opvolging van het voorschrift zorgdrage. Duidelijk zal zijn, dat het niet toepassen van die straf identiek is met het niet of althans niet nauwkeurig bijhouden van de lei en dat dus hiermede de goede werking van het systeem staat of valt.

Op deze wijze wordt de zekerheid verkregen dat door het belang dat de werkman heeft bij de nauwkeurige invulling der uren, besteed aan een bepaald werk, tevens de commandeur verplicht is zich nauwkeurig met den stand der werkzaamheden in de werkplaats op de hoogte te houden.

Bijhouden van de lei is tevens verplicht voor alle werklieden, die onder hun eigen commandeur buiten de werkplaats werken. Wordt echter de werkman geplaatst onder een anderen commandeur, dan dien waartoe hij eigenlijk behoort, dan heeft hij zich te gedragen naar het voorschrift dat bij dien commandeur vigeert. In ieder geval behoort het tijdstip van dezen overgang door den werkman op zijne lei te worden vermeld.

De tot de tweede categorie behoorende werklieden worden in principe allen vrijgesteld van het persoonlijk bijhouden van een lei en geschiedt de controle op hun arbeidstijd door den hieronder na besproken controleurs. Echter maken hierop nog eene uitzondering, degenen die optreden als aannemer van eèn taakwerk. Deze werklieden, dat is dus voor elk taakwerk 1 man, worden op dezelfde wijze, als zulks reeds voor de werklieden der le categorie is besproken, in het bezit van een lei gesteld, waarop door hen iederen dag wordt aangeteekend welke werklieden aan het loopende taakwerk werken, terwijl de datum en het uur waarop het taakwerk is begonnen, onder vermelding

Sluiten