Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1164

POLITIEKE EN STRATEGISCHE BETEEKENIS

Nederlaag der

Pransche diplomatie op de Engelsche.

Soedan— Conventie Maart 1899.

FranschEngelschenaijver.

Spaansche invloedssfeer in Marokko.

Duitsch Engelsche naijver.

de Fransche diplomatie er gaarne uit zou scheuren. De botsing tusschen Frankrijk, waar een vijandige stemming jegens Engeland was opgewekt en dit laatste land werd voorkomen door de Fransch-Engelsche conventie in Maart 1899.

Reeds in Juni 1898 was eene conventie tusschen beide lauden gesloten, om den invloedssfeer in het Nigergebied te begrenzen. Frankrijk was daarbij bevestigd in het bezit van alle landstreken, die het in West-Afrika had veroverd.

Bij de conventie van Maart 1899 moest Frankrijk de EngelschEgyptische heerschappij in het stroomgebied van den MiddenNijl erkennen ; de weg voor eene verbinding van Oebangi en Obok was dus voor goed afgesneden; Engeland erkende Frankrijks invloedssfeer in de landstreken ten Oosten van het Tsaadmeer.

Frankrijk breidt zijn gebied in West-Afrika dus steeds uit; het heeft reeds enkele oasen in de Westelijke Sahara veroverd en tracht den woestijnstam der Toearegs'te onderwerpen. Het is intusschen gebleken, dat het zoo gemakkelijk niet is, zich van het achterland te verzekeren ; de verovering van Algerië duurde tot tien jaar na de bezetting; hoe lang zal de verovering van Tripoli door Italië duren ?

De belangen van Engeland en Frankrijk hadden dus in Afrika scherp tegenover elkander gestaan.

Nu Frankrijk de vlag moest strijken, was het geschikt voor Engelsch bondgenoot. Dit typeert de Engelsche politiek.

Ook in Zuid-Oost Azië staan de Fransche en Engelsche belangen scherp tegenover elkander en de Fransche bevoorrechting in Siam, waarvan krachtens eene Fransch-Engelsche overeenkomst de integriteit werd gewaarborgd, is den Engelsehen een doorn in de oogen.

Engeland ziet dan ook niet zonder leedvermaak elke moeielijkheid, waarop zoowel zijn bondgenoot als Italië stuiten en zoolang het zelf geen overlast heeft van de woestijnbewoners, zal het Engeland heel welkom zijn, hunne aandacht naar Algerië en Tripoli af te leiden.

Bij de Marokko-overeenkomst tnsschen Frankrijk en Spanje werd de Spaansche invloedssfeer bepaald. Zou ook hierbij het strategische oog van John Bull niet achter het scherm gegluurd hebben en te rechtertijd een woordje hebben meegesproken ?

Ongetwijfeld wèl '- want Engeland zorgt er wel voor, dat de suprematie ter zee in alle opzichten strategisch voorbereid is en Spanje zal niet ontzien worden, indien het noodig mocht worden, het een strategisch gewichtig punt te ontnemen.1)

Nu Frankrijk onschadelijk en feitelijk Engelands politieke handlanger was geworden, en Rusland naden Russisch-Japanschen oorlog verzwakt en geteisterd door binnenlandsche onlusten, de handen vol had, bleef Engeland slechts één gevaarlijke mededinger in Europa over n.1. Duitschland.

1) Het strategisch gewicht van Tanger wordt dan ook wel door Gibraltar en de Spaansche Noordkust in Marokko opgeheven.

Sluiten