Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN l'EN OORLOG OM TRIPOLI.

1171

„opheffing van dat deel van het rijk. De Turksche regeering „is zich bewust, zich tegemoet komend betoond te hebben "telkens, wanneer zij voorstellen ontmoet heeft, welke in dien "gedachtengang waren opgemaakt. Zij heeft op die wijze ook „beschouwd en steeds opgelost in den meest vriendschappe„ lij ken zin eiken eisch van. elke zaak nagestreefd door het „gezantschap des Konings. Is het noodig hierbij te voegen, dat „zij hierbij gevolg gaf aan haar zoo dikwijls te kennen gegeven ',|wensch om met de Italiaansche regeering betrekkingen aan „te kweeken en te onderhouden, die op vriendschap en ver „trouwen berusten?

„Slechts deze gevoelens bezielden haar dan ook, toen zij, „ten allerlaatste aan den gezant des Konings voorstelde een „schikking te treffen, die berusten zou op concessies in „economischen zin waardoor er in de genoemde provincies een „uitgestrekt veld voor de werkzaamheden van Italië aangewezen „werd. Toen zij slechts als eenige beperking van die concessies „de waardigheid en de hooge belangen van het rijk stelde en ,de van kracht zijnde tractaten, heeft de Turksche regeering '„het bewijs gegeven, dat zij verzoeningsgezind was, zonder "echter uit het oog te verliezen de verdragen, die haar jegens "andere mogendheden verplichtingen opleggen en waarvan de „nationale beteekenis niet door den wil van een der daardoor „verbonden partijen kan verminderen.

„Wat de orde en de veiligheid in Tripoli en Barka betreft, „kan de Ottomaansche regeering geheel op de hoogte zijn van „den toestand aldaar, slechts wijzen, gelijk zij reeds deed, op het algeheel gemis van redenen, die de grieven zouden rechtvaardigen, „welke spreken van het lot der Italiaansche onderdanen en "andere aldaar verblijf houdende vreemdelingen. In die streken „is evenmin sprake van opwinding als van ophitsende propaganda. De officieren en de andere organen van het Ottomaansche ',gezag hebben in opdracht de orde te verzekeren, van welke opdracht zij zich kwijten met volkomen goede trouw. Wat betreft de aankomst te Tripoli van militaire transporten uit "Turkije, waarin de gezant des Konings aanleiding vindt daaraan ernstige gevolgen vast te knoopen, zoo meent de Verheven Porte te moeten opmerken, dat hier slechts sprake 1'kan zijn van een enkel transport, dat verscheidene dagen 'vroeger is afgezonden dan de nota van 26 September. Ongeacht nog het feit, dat in deze zending geen troepen waren "begrepen, kon dit transport de gemoederen slechts tot rust „stemmen. .

Tot de hoofdzaak teruggebracht, vindt het onderhavig „meeningsverschil zijn oorzaak in het ontbreken van waarborgen, geschikt om de regeering van Italië gerust te stellen „nopens de uitbreiding van hare economische belangen m Tn„poli en Barka. . , „

Wanneer zij niet tot zulk een ernstige daad overgaat „als "een gewapend optreden, dan zal de koninklijke regeering

Sluiten