Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PEES.

1215

gemaakt, alles te zamen tot een bedrag van frs. 339.314.55 tot bewijs daarvan verschillende schrifturen overleggende en daarna met het oog op de ontkenning van gedaagde van de gestelde schade het bewijs door getuigen en deskundigen aanbiedende;

0. dat de Rechtbank zich echter niet in staat gesteld acht uit de overgelegde stukken de begrooting der schade reeds nu vast te stellen en evenmin omtrent hetgeen in dit stadium van het geding aan getuigen en deskundigen te bewijzen en ter voorlichting van de rechtbank zou kunnen worden opgelegd, zoodat daarvan door eischeres zal moeten worden opgemaakt een staat;

Recht doende:

Verleent de gevraagde akte;

Veroordeelt de gedaagde om aan eischeres te vergoeden de schade door haar geleden en haar door Hr. Ms. pantserschip „Piet Hein" met betrekking tot het stoomschip „Meuse" toegebracht, het bedrag daarvan op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

Verklaart dit vonnis, behalve voor wat betreft de kosten uitvoerbaar bij voorraad;

Veroordeelt den gedaagde in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van de eischeres begroot op f 1680.53V2

Hooger beroep aanhangig.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Bewegingen der Nederl. Oorlogsschepen.

Hr. Ms. „Heemskerck" keerde 8 Maart van de reis in de Middellandsche Zee te Nieuwediep terug.

Hr. Ms. „Gelderland" en „Kortenaer" verblijven nog steeds resp. te Gonstantinopel en Smyrna ter behartiging deibelangen van Nederlandsche onderdanen aldaar.

Hr. Ms. „Wodan" vertrok 28 Februari 1913 naar Hellevoetsluis tot het houden van schietoefeningen.

Hr. Ms. „Dolfijn" werd 22 Februari 1913 te Amsterdam in dienst gesteld en kwam 26 Februari d.a.v. ter reede Texel aan.

Sluiten