Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1230

korte mededeelingen.

haar Febuari aflevering 1913 de nieuwe Fransche slagschepen, welke thans worden voorgesteld.

Zij vermeldt, dat, naar aanleiding der vele aanvallen die de, - tenslotte toch aangenomen vierlingtorens hebben moeten doorstaan, elke toren door een gepantserd verticaal schot in het midden in 2 deelen - elk met 2 kanonnen - zal worden verdeeld.

De „Mom d. 1. fl." van 8 Febr. vermeldt dat alle schepen der eskaders en der opleidingen zich gereed maken om de gestaakte schietoefeningen weer aan te vangen, zoodra het hydropneumatische wisschertoestel zal zijn aangebracht, dat aan boord van de „Pothuau", na verschillende proefnemingen practisch geschikt is gebleken.

[n de beide vorige afleveringen van dit blad werd onder de „Korte Mededeelingen" reeds over dit toestel geschreven, alsmede over de andere veiligheidsinrichting tegen terugvlammen, die aan boord van de „Danton" is aangebracht en aldaar beproefd zou worden.

Sinds dien lazen wij, vooralsnog alleen onder de teiegiammen der dagbladen, dat juist aan boord van dien bodem een nieuw ernstig ongeluk is voorgekomen, hetgeen werd toegeschreven aan het ontbranden der lading door den verhitten zielswand, wat nu juist door deze beide veiligheidsinrichtmgen als uitgesloten werd beschouwd.

Onder het hoofd „La Marine au Parlement" „le budget des poudres" geeft de „Mon. d. 1. fl." van 8 Febr. een uitvoerig verslag der besprekingen in het parlement naar aanleiding van het ingekomen rapport der enquête commissie over het buskruit-vraagstuk. .

Onder het hoofd „Literatuuropgave" wordt naar deze interessante handelingen verwezen.

Wij vestigen hier alleen de aandacht op de verwijten die M. André Lefèvre richt tot het Marinebestuur, dat het na het ongeluk aan boord van de „Jéna", niet dadelijk is overgegaan tot het aanbrengen van afkoelingsinrichtingen in de munitie bergplaatsen der overige schepen, teneinde de temperatuur beneden de 25° te houden. Hij zegt o.a.: _

„Quand 1' Jéna eut sauté, la marine anglaise compnt la lecon; elle abaissa la température de ses soutes a 21°.. . etc."

„II est triste de dire que c'est nous qui avons paye „1' expérience et que les autres en ont proflté plus largement „que nous".

De „Art. Monatshefte" van Febr. j.1. wijdt eenige regels aan de schietproeven met de P. granaat der Fransche kustartillene. Behalve wat daarover reeds in deze en vorige afleveringen van dit blad is vermeld wordt hierbij medegedeeld dat men er in "■eslaagd zou zijn de buis zoodanig te vervaardigen, dat zij nog

Sluiten