Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1262

KORTE MEDEDEELINGEN.

van gevallen met Oost-Aziatische en Australische havens. Met het oog hierop heeft de commissie het wenschelijk geacht gegevens omtrent het tegenwoordige verkeer in de voornaamste dier havens te verzamelen. Deze-gegevens zijn in een overzicht samengevat, hetwelk als bijlage bij dit rapport wordt overgelegd.

De commissie vond te meer reden tot het overleggen dezer gegevens, omdat zij in Nederlandsche bronnen niet of slechts ten deele te vinden zijn.

Economische beteekenis der Westkust van Amerika.

Het laatste gedeelte van de hierboven gestelde drieledige vraag luidde te dien opzichte van welke landen een nieuw verkeer zich zal ontwikkelen. Voor Nederland kunnen te dien aanzien van belang worden de landen aan de Westkust van Amerika, die door opening van het kanaal voor een goed deel althans nader bij ons land worden gebracht.

Omtrent die landen heeft de commissie eenige gegevens verzameld en in een overzicht opgenomen, dat als bijlage bij dit rapport wordt overgelegd.

Achtereenvolgens worden in die bijlage besproken Panama en de landen, liggende ten Noorden van het Kanaal, als Costa Rica, Nicaragua, San Salvador, Honduras, Guatemala, Mexico, de Staten Galifornië, Oregon, Washington en het gebied Alaska,' behoorende tot de Vereenigde Staten en de provincie Britsch Columbië van Canada. Daarna de landen ten zuiden van het kanaal als Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia en Chili.

Welke groote beteekenis de landen ter Westkust van Amerika in de toekomst voor den handel en het scheepvaartverkeer der Europeesche havens kunnen verkrijgen, blijkt uit deze gegevens. Immers de gedeelten der wereld, welke nader tot Europa worden gebracht, bieden zoo'n verscheidenheid van producten aan, dat de Europeesche handel zich hier ongetwijfeld als gegadigde zal voordoen, terwijl ook de Europeesche nijverheid alles in het werk zal stellen, om westelijk Amerika als afzetgebied te veroveren.

Bovendien zal de invloed, welken de Westkust van Amerika op den Europeeschen handel en scheepvaart zal kunnen hebben, niet slechts bepaald worden door hetgeen de onmiddellijk aan de kust gelegen landen kunnen afleveren en opnemen; het is zeer goed denkbaar, dat het voor Noord-Amerikaansche landen in het westen, niet onmiddellijk aan de kust gelegen, en tot heden importeerende of exporteerende via havens aan de Oostkust, voortaan voordeeliger zal zijn dit via de Westkusthavens te doen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan enkele Canadeesche provincies, als Alberta en Saskatchewan, en NoordAmerikaansche Staten als Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah en Colorado.

De Europeesche handel en scheepvaart zullen op het geheele West-Amerikaansche gebied o.a. de concurrentie moeten verwachten van mededingers uit de Oostelijke havens der Ver-

Sluiten