Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOETE MEDEDEELINGEN.

1267

San Francisco niet de haven van New-Orleans mogen aandoen om goederen voor San Francisco te laden. Wel zou dit geoorloofd zijn ten opzichte der havens van Colon en Panama, daar deze niet op het gebied der Vereenigde Staten liggen, zooals uitdrukkelijk is bepaald in het Hay-Bunau Varilla verdrag. Bij het nagaan van de toepasselijkheid der bepalingen omtrent de . kustvaart dient gelet te worden op plaatsen van mlading en bestemming der goederen.

Hoewel de wetgeving der Vereenigde Staten eenerzijds hare scheepvaart bevoordeelt door de bepalingen, dat de kustvaart aan de schepen onder eigen vlag wordt voorbehouden, anderzijds benadeelt zij deze door de eischen, dat de schepen om in het scheepsregister der Vereenigde Staten te worden ingeschreven, op nationale werven gebouwd moeten zijn en het grootste deel der bemanning uit bewoners der Vereenigde Staten moet bestaan. Deze werven kunnen evenwel niet concurreerend bouwen tegen de groote Europeesche werven, terwijl de loonen in de Vereenigde Staten bijna dubbel zoo hoog zijn als die, welke op de Europeesche worden betaald. Vandaar dat de vlag der Vereenigde Staten in den internationalen handel niet kan concurreeren en het grootste deel van de overzeesche scheepvaart door andere naties wordt beheerscht.

Artikel 5 van de Panama-Canal act brengt hierin wijziging. Voortaan zullen ook op vreemde werven gebouwde schepen in het scheepsregister der Vereenigde Staten ingeschreven mogen worden, op voorwaarde dat zij aan nationalen behooren en bestemd zijn voor de buitenlandsche vaart en die tusschen de Vereenigde Staten en de Philippijnen, Guam en Tutuila. Kustvarende schepen moeten evenwel op eene nationale werf gebouwd worden. Verder is bepaald dat al hetgeen in het buitenland is vervaardigd voor den bouw of het herstellen van schepen, vrij van rechten in de Vereenigde Staten kan worden ingevoerd. De bedoeling dezer maatregelen is om de Vereenigde Staten spoedig in het bezit te stellen van een groote koopvaardijvloot.

Het door Groot-Brittannië ingediende protest geldt ook nog eene andere bepaling der Panama Canal act. Artikel 11 dier wet zegt, dat art. 5 van de „act to regulate commerce" van 4 Februari 1887 als volgt wordt veranderd:

„From and after the first day of July 1914, ït shall be unlawful for any railroad company or other common carrier subject to the Act to regulate commerce to own, lease operate, control, or have any interest whatsoever (by stock ownership or otherwise, either directly, indirectly, through any holding company, or by stockholders or direction in common, or m any other manner) in any common carrier by water operated through the Panama-Canal or elsewhere with which said railroad or other carrier aforesaid does or may compote for trafflc or any vessel carrying freight or passengers upon said water route or elsewhere with which said railroad or other carrier aforesaid does or may competé for trafflc; and in case of the

Sluiten