Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1270

KORTE MEDEDEELINGEN.

gingen in het wereldverkeer, welke de opening van het PanamaKanaal zal teweegbrengen.

Maatregelen zijn van die zijde genomen om ook door uitzending van vertegenwoordigers het terrein te verkennen.

Bij de belanghebbenden bestaat dus reeds de noodige waakzaamheid, en onder deze omstandigheden meent de Commissie, dat tot -verder onderzoek harerzijds naar de voornemens deibelanghebbenden of tot eenig advies aan de Regeering in dit stadium voor haar geene aanleiding bestaat.

Bevordering der Nederlandsche handelsen nijverheidsbelangen.

Is dus op een gewichtig punt, n.1. ten aanzien van het in het leven roepen der noodige scheepvaartverbindingen, de aandacht der betrokken personen voldoende gevestigd, ook overigens zal het noodige gedaan moeten worden om de Nederlandsche handels- en nijverheidsbelangen tot hun recht te doen komen. Willen de Nederlandsche handel en nijverheid van de door de opening van het Kanaal veranderde omstandigheden, speciaal wat de Westkust van Amerika betreft, partij trekken, dan zal ook hierbij het initiatief van belanghebbenden moeten uitgaan. Dringend is een tijdig en flink aanpakken noodzakelijk, want andere naties zitten niet stil. Voor Nederland zijn er intusschen reeds verschillende aanknoopingspunten.

Wat de Westkust der Vereenigde Staten betreft is van voldoende bekendheid, dat daar reeds lang Nederlandsche belangen bestaan. De oprichting in dit jaar van een Nederlandsche Kamer van Koophandel te San Francisco is een bewijs dat ook thans het Nederlandsch element zich weet te doen gelden en de in genoemde stad in 1915 te houden wereldtentoonstelling zal naar die streken meer dan voorheen de belangstelling van Nederland trekken.

Enkele recente consulaire rapporten geven op de verscheidenheid der Nederlandsche belangen een belangwekkenden kijk.

En wat Midden- en Zuid-Amerika betreft, zoowel te Amsterdam als te Rotterdam zijn kort geleden maatschappijen opgericht, die zich speciaal toeleggen op den import en export van en naar Midden- en Zuid-Amerika. De directe aanvoeren in beide havenplaatsen van Midden- en Zuid-Amerikaansche producten, als koffie, cacao, huiden, rubber en tabak, vertoonen eene niet onbelangrijke vermeerdering, welke, wanneer men de productiecijfers met de kansen van afzet in Nederland vergelijkt voor uitbreiding vatbaar is. In verband met deze vermeerdering moge hier op het feit gewezen worden, dat de Roland Line, welke de laatste zeven jaren een maandelijkschen dienst van de Westkust van Amerika o. a. met Rotterdam onderhield, haar maandelijkschen dienst in een 14-daagschen heeft omgezet.

De toenemende tin-erts-productie in Bolivië en de beteekenis van den graanbouw in Chili zijn eveneens de aandacht van Nederlandsche belanghebbenden alleszins waard.

Sluiten