Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1272

KOETE MEDEDEELINGEN.

temeer trekt dit de aandacht, daar eene eveneens kleine mogendheid als België overal zeer goed vertegenwoordigd is

De commissie bevestigt derhalve met nadruk de in haar schrijven van 4 Mei 1.1. uitgesproken meening, dat de oprichting van beroepsconsulaten te San Francisco en Valparaiso een dringende eisch der naaste toekomst is. Tevens meent zij met het oog op de omwenteling die de opening van het Panamakanaal ongetwijfeld in den wereldhandel teweeg zal brengen een krachtige consulaire vertegenwoordiging in andere voorname plaatsen ter Westkust van Amerika te moeten aanbevelen. Daarvoor zouden b.v. in aanmerking kunnen komen: Eene haven voor Britsch-Columbië (Puget Sound). Tapachula voor het Zuidwestelijk deel van Mexico, dat voor den JNfederlandschen handel van groot belang kan worden.

Guatemala voor de Westkust der overige Staten van MiddenAmerika en Guayaquil voor Columbia en Ecuador.

La Paz of Oruro voor Bolivia en Peru, terwijl ook op Havana de aandacht wordt gevestigd, dat weliswaar buiten deze sieer ligt, doch zeker de gevolgen van de doorgraving in hooge mate zal ondervinden. s Mochten de geschikte krachten ontbreken om die posten door beroepsconsuls te bezetten, of mochten daartegen bezwaren van overwegenden aard bestaan en zou men dus de toevlucht moeten nemen tot honoraire consuls, dan hoopt de commissie, dat de keus moge vallen op personen, wier krachten en maatschappelijke positie waarborg opleveren, dat zij geschikt en bereid zuilen zijn, om de belangen van Neerlands handel en nijverheid oehoorlijk voor te lichten, en die niet door hunne nationaliteit ot door een consulaire betrekking van een ander land geacht kunnen worden contraire belangen te hebben. . Om zulke personen voor den Nederlandschen consulairen dienst te verkrijgen en ook te behouden is naar het oordeel der Commissie wenschelijk, niets na te laten wat hun arbeid kan vergemakkelijken of hun de betrekking van consulair ambtenaar meer aanlokkelijk kan maken. In sommige gevallen kan toevoeging of tijdelijke detacheering van jonge consulaire ambtenaren van beroep hiertoe raadzaam zijn; in het algemeen moet echter aan de honoraire consuls de gelegenheid worden gegeven over de noodige hulpkrachten te beschikken en moeten hun de kosten daarvan en de overige in het belang van den dienst door hen gedane uitgaven worden gerestitueerd Ook het verleenen van eene toelage kan aanbevelenswaardig zijn ■ het is de commissie bekend dat het geen gebruik meer is deze aan honoraire consulaire ambtenaren te verstrekken, maar wanneer het er op aankomt een geschikt persoon aan den dienst te veröinden of hem te behouden, behoort naar haar gevoelen de verleening van zulk een toelage niet buiten aanmerking te blijven.

tenslotte meent zij, dat op de. werkzaamheid der honoraire consuls een effectief toezicht moet worden uitgeoefend, waartoe eene nieuwe regeling van de consulaire districten in Midden-

Sluiten