Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOE HET DIENSTJAAR 1912.

59

instellen, zullen al deze aangelegenheden, waaronder ook het bemanningsvraagstuk, natuurlijk onder de oogen dienen teworden gezien.

En geheel nieuw onderzoek zal dit moeten zijn, aangezien de bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 No. 39 ingestelde Staatscommissie de vraag van de geheele inrichting der Indische defensie niet in beschouwing had te nemen.

Bij het door de Regeering in te stellen onderzoek aangaande deze zaak zal daarom ook moeten worden nagegaan hoeveel, in verband met de financieele draagkracht van Indië, in achtereenvolgende jaren voor de defensie van Indië zal kunnen worden beschikbaar 'gesteld en hoe die bedragen het best over de zeeen de landmacht zouden zijn te verdeelen.

Het noodzakelijk voorafgaand onderzoek naar al het hier vermelde vordert 'veel tijd en zoolang men de uitkomsten daarvan niet kent, zou het roekelooze politiek zijn over te gaan tot den bouw van één grooter schip dan het thans voorgesteld. Zoo men dit doet, moet men,toch tevoren weten dat men ook volgende schepen van dit type bouwen kan. En waar, als men tot den aanbouw van veel grootere schepen overgaat, dan thans door ondergeteekende voorgesteld, niet alleen de bouwkosten doch ook de jaarlijksche uitgaven al spoedig met ettelijke millioenen zullen stijgen, moet men niet alleen de middelen tot dekking van dien aanbouw maar ook die ter bestrijding van de zooveel hoogere jaarlijksche uitgaven kunnen aanwijzen en moet men ten slotte ook van de oplossing der neven vraagstukken verzekerd zijn, ook opdat de zekerheid besta dat het schip, eenmaal in Indië aangekomen, daar, al is het dan ook maar langs één weg, althans gedurende het grootste gedeelte van het etmaal, onze eenige oorlogshaven van uit zee zal kunnen bereiken en er, zoo noodig, zal kunnen worden gedokt en hersteld.

Is de Regeering derhalve van oordeel dat op dit oogenblik niet kan worden overgegaan tot den bouw van een grooter dan het voorgestelde schip, dan valt nu nog de vraag te beantwoorden of het dan niet beter ware den bouw van het aangevraagde schip te verschuiven tot na afloop van het hiervoren bedoelde onderzoek.

De Regeering beantwoordt die vraag beslist ontkennend. Immers, gesteld dat het onderzoek, hetwelk de Regeering voornemens is te doen instellen, tot uitkomst had dat tot den bouw van een eskader van groote slagschepen kon worden overgegaan, dan zou het, van nu af gerekend, toch nog altijd vele jaren duren eer een zoodanige vloot in haar geheel in OostIndië aanwezie zou zijn. .

Hoelang dit duren zou, hangt van zooveel omstandigheden af dat dit natuurlijk niet reeds thans valt te voorspellen doch wel kan met voldoende zekerheid gezegd worden, dat het dan nog wel minstens zes jaren zou duren, eer het eerste dier schepen naar Indië kon vertrekken om daar een van de schepen van het „Regentes"-type af te lossen, en gelijk men weet heeft

Sluiten