Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET DIENSTJAAR 1912.

77

gebleken, dat in cylindrische ketels, waarin zoowel Ombilin- als Cardiffkolen kunnen gestookt worden, bij ontwikkeling vaneen gelijk vermogen, het verbruik x van eerstgenoemde kolensoort ongeveer 20 pet. hooger is dan dat van laatstgenoemde soort; voorts dat de prijs van Ombilinkolen niet mag gesteld worden op f 14 per ton, zooals de Commissie dit meende te mogen doen, maar op gemiddeld f 16 per ton, waaruit volgt, dat zelfs indien het onderzoek tot een gunstig resultaat mocht leiden, daarvan geen financieel voordeel mag verwacht worden.

Maar hoe dit ook zij, in waterpijpketels kan vooralsnog met Ombilinkolen geen groot vermogen worden ontwikkeld, hetgeen toch zeker aan de op deze vaartuigen te gebruiken brandstof als allereerste eisch moet gesteld worden. Op grond hiervan heeft ondergeteekeude natuurlijk aangenomen dat met Cardiffkolen moet worden gestookt.

Ook op het gebruik van astatki is zijn aandacht voortdurend gevestigd geweest, hetgeen wel hieruit moge blijken, dat op de vier laatste jagers één ketel uitsluitend voor het gebruik van deze brandstof wordt ingericht, waartoe een beperkte hoeveelheid astatki zal kunnen worden geborgen. Ter voorkoming echter van den nadeeligen invloed, van de hooge temperatuur in de stookplaatsen op deze brandstof, en om in tijd van gevecht gevaar voor ontploffing, dan wel groot brandstofverlies te voorkomen als het boord ter hoogte van het ketelruim wordt getroffen, moeten de tanks waarin de astatki wordt geborgen onder in het vaartuig worden aangebracht. Dit is, vooral bij vaartuigen die betrekkelijk veel brandstof moeten kunnen bergen, zooals met onze jagers het geval moet kunnen zijn, slechts mogelijk als de waterverplaatsing tot ongeveer 700 ton wordt opgevoerd. Bovendien is aan de toepassing op groote schaal van vloeibare brandstof nog het nadeel verbonden van kostbaarheid, terwijl nog niet op geregelden toevoer van de benoodigde hoeveelheden valt te rekenen.

Ondergeteekende vertrouwt hiermede duidelijk te hebben gemaakt, dat de gewenschte oplossing der brandstofquaestie niet tot besparing van uitgaven zal leiden en dus in geen geval een factor in hare berekeningen had mogen zijn.

Het spreekt echter van zelf dat uit strategisch oogpunt het een niet genoeg te waardeeren voordeel zal zijn, indien te eeniger tijd het vraagstuk omtrent het gebruik maken van Ombilinkolen en van astatki aan boord onzer torpedojagers tot een bevredigende oplossing mocht worden gebracht.

Het verband op bladz. 25, onderaan, gelegd tusschen steenkolenverbruik en inventarisgoederen, is ondergeteekende niet duidelijk, omdat slechts een klein deel van het verbruik aan inventarisgoederen rechtstreeks afhankelijk is van het al dan niet varende zijn van het schip.

De juistheid van de opmerking op bladz. 26 dat m verband met den oefeningstijd, zooals de Commissie zich dien dacht, het

Sluiten