Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET DIENSTJAAR 1912. - BERAADSLAGING.

219

den afgelegd. Ook sommige Engelsche schepen hebben een normalen en een toevoegbaren kolenvoorraad doch h ^ basissen liggen betrekkelijk weinig ver uit elkander maai vooi onze behoeften in Oost-Indië acht ik een normalen kolenvoorraad waarmede niet meer dan 2250 mijl ^ ^ legd bepaald te gering. Laat de geachte afgevaaidigde de .kaai t eens raadplegen. Wij zijn alleen op de versterkte basis van Soerabaja aangewezen. , w,winhp-

De geachte afgevaardigde meent ook, dat de torpedobe wapening zoo gemakkelijk zbu zijn aan te brengen maar hoewel ik anders nog al optimistisch ben, kan ik het hiei met zijn De waterverplaatsing zou betrekkelijk nog veel moeten worden vermeerderd en daarmede stijgen weder de kosten. Wanneer men een hekbuis wil aanbrengen, moet dit zoo geschieden, dat de torpedo als zij gelanceerd wordt onder de schroef doorgaat. Daardoor komt echter het bovenste gedeelte van de hekbuis boven water en moet dit tegen geschutvuur gepantserd worden. q ;v

Voorts vindt de geachte afgevaardigde het vreemd dat ik niet bij Koloniën heb ingegrepen om den bouw van het dok van Soerabaja stop te zetten om te kunnen » ;ot een grooter dok, omdat ik toch al zes maanden lang stemmen had gVhoord voor een grooter schip. Ja, Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor zooveel stemmen, maar moet een Minister dan _ daarop maar dadelijk ingaan? Hoe kan bovendien de Regeering den aanbouw van een dok stopzetten, die reeds begonnen is?^ Moet het daaraan uitgegeven geld dan maai'■onnut besteed zijn te bedenkelijker, waar toch ook een kleiner dok belangrijke diensten kan bewijzen? . olfHpr

Ten slotte zegt de geachte afgevaardigde, dat ik te elfdei ure een commissie heb benoemd om de opheffing van de wen te Amsterdam te onderzoeken, terwijl

werf nog drie jaar te gebruiken. Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde wel wat al te licht denkt over die opheffing. Denkt hij, dat men, als de beslissing tot opheffing gevallen is het werkvolk maar dadelijk gedaan kan geven? Die afwikkeling moet geleidelijk geschieden en zal zeker wel zoo lang duren tot de bouw van het aangevraagde schip afgeloopen is De geachte afgevaardigde uit den Haag III heeft hulde gebracht aan de Staatscommissie van 1906. Die commissie heeft een groot en belangrijk werk verricht. Ik wensch mij bij die hulde aan te sluiten. ,.ar,nm.t Verder wensch ik er tegen op te komen, dat het ïappoit niet snel genoeg door het Departement van Kolomen en dooi mij is behandeld. Eerst toen het advies van den GoLwerneurGeneraal uit Oost-Indië ontvangen was hetgeen m het vooiiaar van 1911 het geval was, kon met de samenstelling van het advies aan de Koningin met kracht worden voortgegaan. Mijn advies is in November 1911 aan mijn ambtgenoot van Koloniën toegezonden. Het moeilijkste is trouwens de flnan-

Sluiten