Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET DIENSTJAAR 1912.

BERAADSLAGING.

228

trefkans ook zeer gering, dat zal den geachten afgevaardigde bekend zijn.)

„Aangezien nu in allen geval die lanceerafstand geringer is dan die waarop de snelvuurbatterijen der hedendaagsche oorlogsschepen in staat zijn om torpedovaartuigen in den grond te schieten, spreekt het vanzelf, dat, om nuttig effect van het torpedowapen te kunnen hebben, het van belang is het doel ongemerkt binnen den lanceerafstand te naderen, waartoe het noodig is het doel bij voorbeeld in donkere nachten of overdag bij mistig weder te besluipen dan wel met onderzeevaartuigen op te treden.

„Zulks is natuurlijk mogelijk, ingeval men tegen een natie optreedt met wie men in oorlog is, doch uitgesloten, wanneer men, in vrede zijnde, wil optreden om ergens de neutraliteit te handhaven, bij'v. om het schip of de schepen die haar geschonden hebben' of dreigen te schenden, te verzoeken zich te verwijderen.

„Men kan toch wel met zekerheid aannemen, dat, wanneer twee natiën met elkander in oorlog zijn, geen der beide oorlogvoerenden aan eenig torpedovaartuig, al behoort het ook tot een neutrale natie, zal toestaan om binnen lanceerafstand te naderen. Het torpedovaartuig zal dus buiten den lanceerafstand door middel van internationaal sein of door het zenden van een sloep met een officier aan het vreemde oorlogsschip zijn eischen moeten stellen."

„De geachte afgevaardigde heeft dat wel eenigszins betwijfeld, maar ik herinner hem aan het Hull-incident. Ik geef den geachten afgevaardigde de verzekering, dat bij alle naties wel orders zullen bestaan om op torpedobooten, bevriend of niet, wanneer men ze niet kan onderkennen, te schieten."

En verder:

„Maar nu vraag ik wat een torpedovaartuig doen kan wanneer de vreemdeling zich aan die eischen niet stoort. Lanceeren kan het niet met succes, want tracht het naderbij te komen, dan wordt het dadelijk in den grond geschoten, nog daargelaten, dat het vreemde ' schip zich door torpedonetten tegen gelanceerde torpedo's kan beveiligd hebben. Het torpedovaartuig zal het dus bij een protest moeten laten; wellicht zal het niet eens meer worden vergund weg te stoomen met de gedachte, dat de boot misschien des nachts terug zou komen.

„Inlusschen is de neutraliteit geschonden zonder dat onzerzijds'daartegen iets is kunnen worden verricht.

„Ook - aan met snelvuurgeschut bewapende - koopvaardijschepen (zoogenaamde hulpkruisers) zal men het schenden onzer neutraliteit niet kunnen beletten. Treden wij echter met een pantserschip op, dan staat de zaak anders. Vooreerst zal de oorlogvoerende zich dan wel wachten om te pogen met minderwaardig materieel, zooals hulpkruisers, onze neutraliteit te schenden, waaruit al vanzelf volgt, dat hij daartoe minder spoedig dan anders zal overgaan. De sterkte der schepen

Sluiten