Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP VAN WET.

313

Art. 31. Vaste traktementen van het korps officieren van administratie /' 52 845,—

Art. 32. Vaste traktementen van het korps officieren van den geneeskundigen dienst. . . . 80122,—

Art. 38. Vaste traktementen van het personeel van den marine-stoomvaartdienst 148 772, —

B. Kosten voor het personeel der actieve zeemacht.

Art. 34. Kosten van het personeel der actieve zeemacht, bestaande in: activiteitstraktementen, soldijen en toelagen; traktementen, toelagen, soldijen, vergoedingen en tegemoetkomingen van de marine-reserve; activiteitstraktementen en soldijen, benevens toelagen aan personeel der zeemacht, dat op grond eener geneeskundige verklaring verpleegd wordt in eigen woning of in het buitenland; prijzen, premiën en gratificatiën bij wedstrijden, ernstexercitiën en andere practische oefeningen en kosten voor aankoop van medailles bij die wedstrijden en oefeningen toe te kennen; voorschotten ter voorziening in de behoefte aan kleedingstukken, kooigoederen, de betaling der reparatie loonen en alle overige daarmede verband houdende kosten; vergoeding in geld voor artikelen van uitrusting en gratis verstrekking van dergelijke artikelen in bijzondere gevallen; toelagen aan geneeskundig en pharmaceutisch personeel der landmacht, voor

diensten ten behoeve der zeemacht 3102 000,—

Art. 35. Kosten verband houdende met aanneneming en reëngagement van schepelingen voor de zeemacht en de marine-reserve 120 000,—

C. Kosten van opleiding van personeel der zeemacht.

Art. 36. Kosten voor het Koninklijk Instituut voor de marine:

a. activiteitstraktementen, bezoldigingen, soldijen, toelagen en zakgelden van het personeel, van de adelborsten en van de adspirantadministrateurs f 100 038,376

b. kosten voor materieel, waaronder ook begrepen die voor het dagelijksch onderhoud van de gebouwen, terreinen, ontspanning en voor reizen tot het bezoeken van fabrieken dooide adspirant-administrateurs .... 67 963,04

168 001,416

Art. 37. Kosten van de marine-machinistenschool :

Sluiten