Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

marinebegrooting voor het dienstjaar 1013.

studiën op het gebied van de Nederlandsche zeekrijgsgeschiedenis . . %

/ oOO, -

2de Afdeeling. Niet=militaire uitgaven.

Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie. Iste Onderafdeeling. Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. A. Algemeene uitgaven. Art 79. Bezoldigingen en toelagen van den inspecteur-generaal en de inspecteurs van het loodswezen, enz., van den bouwkundige, den ingenieur en den opzichter bij dezen tak van dienst, zoomede van den ingenieur voor de verlichting, toelagen van de Nederlandsche permanente commissarissen van toezicht op de betonning en verlichting der Eems zoomede activiteitstraktement van officieren voor werkzaamheden ten dienste van het loodswezen, enz. 36 000, -

Art. 80. Kosten van de stoomloodstransportvaartuigen:

a. bezoldigingen en kostgelden van de bemanningen ; tegemoetkomingen voor geleden verliezen bij zeerampen f 32430;__

b. herstelling, wijziging, onderhoud en uitrusting van stoomloodstransportvaartuigen, en alle daarop en op de beweging dier vaartuigen vallende kosten; vergoeding van kosten voor schaden veroorzaakt bij aanvaringen door sloomloodstransportvaartuigen 26 300 -

c aanbouw en uitrusting van nieuwe stoomloodstransportvaartuigen

Art. 81. Bureau- en lokaalbehoeften, druk- en 58 780'~ bindwerk benevens kleine uitgaven, daaronder begrepen kosten van zeeprotest en dergelijke . . 14 000,-

Art 82. Reis-, verblijf- en vacatiekosten voor leizen ten behoeve van het loodswezen, de betonning bebakening en verlichting; tegemoetkoming in verhuiskosten bij verplaatsing 18 000 -

B. Loodswezen.

Art. 83. Bezoldigingen en toelagen van de ambtenaren en geëmployeerden in de loodsdistricten 57 475,84

Art. 84. Kosten voor het meten van den diengang van schepen v 15 000

Sluiten