Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

822

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1918.

27 440, -

0. Betonning, bebakening en zeemerken.

Art. 91. Aanschaffing en herstelling van betonmngs- en bebakingsmaterieel bij particulieren en op 's Rijks werven en alle op' dat materieel vallende kosten f 6100Q

Art. 92. Aanbouw, aankoop, inrichting, huur', ' onderhoud, herstelling en wijziging van de voor den dienst der betonning en bebakening benoodigde magazijnen, inrichtingen en bergplaatsen, en alle daarop vallende kosten, niet elders met name genoemd Q g50

Art. 93. Kosten der Rijksbetonningsvaartuigen:

a. bezoldigingen en kostgelden van de bemanningen ; tegemoetkomingen voor geleden verliezen bij zeerampen "... 17 690 —

b. aanbouw, aanschaffing, herstelling, wijziging, onderhoud en uitrusting en alle daarop en op de beweging der betonningsvaartuigen vallende kostenvergoeding van kosten van schaden,' veroorzaakt bij aanvaringen door betonningsvaartuigen 9 750 -

Art. 94. Kosten van instandhouding van de 27440>~ betonning en bebakening; onderhoud en herstellingvan vaste zeemerken, zoomede bijdragen wegens onderhoud en herstelling van tot zeemerk dienende torens:

a. dagloonen en toelagen van het werkliedenpersoneel bij de betonningsmagazijnen . f 3 406,-

b. kosten van instandhouding van de betonning en bebakening, onderhoud en herstelling van vaste zeemerken, zoomede bijdragen wegens onderhoud en herstelling van tot zeemerk dienende

t01'ens 44 000,-

r, tz 47 406,-

D. Verlichting.

Art. 95. Bezoldigingen, toelagen en premiën van opzichters, wachters en verder personeel bij de kust- en oeververlichting, der gasfabrieken en deigastransportvaartuigen ten dienste dier verlichtingen en van den kustwacht- en stormwaarschuwingsdienst, zoomede kostgelden der bemanning van de gastransportvaartuigen; bezoldigingen en kostgelden der bemanning van de lichtschepen, zoomede tegemoetkomingen bij geleden verliezen door zeerampen of buitengewone weersomstandigheden 257 140 -

Sluiten