Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN TOELICHTING.

331

Rekening houdende met de inkomsten uit de begrooting, welke verantwoord worden bij de Wet op de Middelen, moet het eindcijfer verminderd worden met een geraamd bedragvan f 3 828 605, als hieronder gespecificeerd, tegen f 3 493 637,15 voor het dienstjaar 1912.

Bijdragen voor de opleiding van adelborsten en adspirantadministrateurs . f 35 950

Bijdragen voor de opleiding van adspirantmachinisten 9 900

Opbrengst van den verkoop van onbruikbare en overtollige goederen 50 000

Opbrengst van den verkoop van de torpedobooten „Habang", „Etna", en „Boot XVI", de kanonneerbooten „Gier", „Bever" en „Oog", van de drie riviervaartuigen „Isala", „Mosa" en „Rhenus"

en van de twee monitors „Draak" en „Matador". 100 000

Opbrengst van rechten van zegel, registratie en leges zoomede van invoer en accijnzen . . . 127 380

Opbrengst van den verkoop van Nederlandsche en West-Indische kaarten 1 350

Opbrengst van loodsgelden 3 450 000

Bezoldiging van het personeel bij de verlichting op de Wester-Schelde en in hare mondingen, welke ingevolge tusschen België en Nederland bestaande overeenkomst van 31 Maart 1866 (Staatsblad n°. 80) komen ten laste van België .... 9 225

Opbrengst wegens het weghalen der spoeling en van den afval van levensmiddelen in de drie Marinedirecties Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis 3 700

Gedeeltelijke terugstorting van verstrekte gelden voor liet inrichten en drijven van scheepstoko's 2 000

Vergoeding door België van de kosten voor plaatsing, Verplaatsing, herstelling en bijvulling van lichtboeien op de Wester-Schelde 37 100

Totaal . . . f 3 826 605

tengevolge waarvan het eindcijfer voor 1913 te stellen is op f 16 303 099.16 tegen f 16 594 983.73 voor 1912, zijnde f291 884.57 minder.

Gesplitst in militaire en niet militaire uitgaven werd voor het dienstjaar 1912 toegestaan en wordt voor het dienstjaar 1913 aangevraagd;

Sluiten