Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN TOELICHTING.

347

No. 220 „West-Indië. Eiland Curacao. St. Anna-baai" 1: 8000, No. 221 „West-Indië. Eiland Curacao, Spaansche water en

Caracasbaai". 1 : 4000.

Verder zagen het licht nieuwe uitgaven van de kaarten: No. 204 „Noordzee. Zeegaten van Brouwershaven en Zierik-

zee", 1 : 50 000 en

No. 218 „Noordzee. Zeegat aan den Hoek van Holland",

1 : 7500;

verbeterbladen op de kaarten:

No. 205 „Noordzee. Zeegaten van Vlieland, Terschelling en Ameland", 1 : 50 000.

No. 207 „Noordzee. Monden van de Eems", 1 : 50 000, en

No. 209 „Haringvliet, Krammer, Volkerak en Hollandsen Diep", 1 : 30 000,

en werden nog verbeteringen van eenigen omvang aangebracht op de plaat:

No. 214 „Noordzee, De Schelde van Vlissingen tot Antwerpen", 1 : 50 000.

Eene nieuwe kaart No. 207. „Noordzee, Monden van de Eems", 1 : 50 000, waarop de in den zomer van 1911 verrichte nieuwe opneming van de Wester-Eems werd ingevoegd, werd in gravure gegeven.

Ten gevolge van de uitgegeven „Berichten aan Zeevarenden" werden 479 kleine verbeteringen op de gravures aangebracht.

En ten laatste zagen nog het licht: nieuwe uitgaven van de beide bijlagen behoorende bij den Zeemansgids voor de Nederlandsche kust, welke de „Lichtenlijst" en de „Betonningsstaat" van Nederland bevatten; bovendien verscheen een aanvullingsblad op voornoemden Gids.

Het bedrag, dat als bate in 's Rijks schatkist werd gestort voor verkoop van Nederlandsche en West-Indische kaarten en beschrijvingen gedurende het jaar 1911 bedroeg f 1349.

Dit jaar hebben opnemingen plaats in de vaarwaters naar de Zuiderzee, in de Buitengronden van Terschelling en Vlieland, in het zeegat van Brouwershaven en van de buitengronden met de aanwezige banken van vóór laatstgenoemd zeegat tot aan het zeegat aan den Hoek van Holland.

lilde Onderafdeeling.

Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt f 339 994 tegen f 330 874 voor 1912 toegestaan.

Het verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat nader verklaard, is een gevolg van hoogere raming van:

Art. 101. Pensioenen en onderstanden (art. 100 begrooting 1912) f 9120

Totaal meer f 9120

Sluiten