Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380

UITTREKSEL UIT DK BEGROOTING VOOR NED. INDIË ENZ.

MEMORIE VAN TOELICHTING.

X. Marine.

Ten einde een juist beeld te krijgen van de eigenlijke marine-uitgaven dient bij de beoordeeling der cijfers in aanmerking genomen te worden, dat op deze afdeeling uitgaven voorkomen, die in het geheel niet of slechts ten deele verband houden met de in Indië aanwezige oorlogsmarine, zoodat een belangrijk deel van de geraamde uitgaven niet voor militaire doeleinden is bestemd.

Tot deze uitgaven kunnen o. a. de volgende gerekend worden.

Op het Iste hoofdstuk:

a. bijdragen aan het departement van marine in Nederland tot restitutie van kosten voor het hydrographisch bureau f 46 266

b. magnetische en meteorologische waarnemingen „ 1 205

c. kosten van het Regeeringstoezicht over de naamlooze vennootschap „Zeehaven en Kolenstation

Sabang" „ 700

d. opleiding van commandanten voor opnemingsvaartuigen in Indië „ 5 400

e. opleiding tot stuurman bij de gouvernementsmarine „ 6 000

ƒ. aanschaffing en uitzending van benoodigdheden

voor de bebakening en kustverlichting . . . „ 59 000

g. aanbouw, uitrusting en uitzending van stoomschepen voor de gouvernernents-marine . . . „ 650 0C0

Op het He hoofdstuk;

h. magnetische en meteorologische waarnemingen „ 83 210

L hydrographische dienst „ 60 600

j. scheepvaart „ 4 967 222

k. haveninrichtingen aan de Sabangbaai 52000

l. jaarlijksche kosten yan het in dienst houden

van 4 opnemingsvaartuigen berekend op f 150000

per vaartuig „ 600 000

m. subsidie aan de Nederlandsch-Indische vereeniging voor luchtvaart , 1 200

Totaal . . f 6 532 803

Afgescheiden van bovengenoemde bedragen, welke uitsluitend dienen ter voorziening van niet-militaire behoeften, komen op deze afdeeling nog eenige uitgaven voor, die zoowel aan de oorlogs- als aan de civiele marine ten goede komen, zonder dat echter nauwkeurig kan worden opgegeven, welk deel daarvan aan elk afzonderlijk wordt besteed. Hiertoe behooren o. a. op het Iste hoofdstuk de posten voor „aanschaffing en uitzending

Sluiten