Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

memorie van toelichting.

In verband met een en ander wordt een tweede groote scheepshelling met bijbehoorende werktuigen voor het marineetablissement dringend noodig geacht, waarvoor een bedrag van f 60 000 is uitgetrokken.

Onderafdeeling 311. De snelle toeneming van de scheepvaart in Nederlandsch-Indië, waarvan reeds meermalen een overzicht werd gegeven (vgl. o. a. de tabel op bladz. 120 van de Memorie van Toelichting op de ontwerp-begrooting van 1912) maakt een snelle uitbreiding van de bebakening en vooral van de kustverlichting dringend noodzakelijk.

Hoewel in de jaren 1910 en 1911 groote activiteit werd ontwikkeld, kon niet aan alle aanvragen om nieuwe lichten worden voldaan en waar bovendien het onderhoud van de bebakening en kustverlichting telken jare meer omvattend wordt, zal noodzakelijk een nieuw bebakeningsschip aan de vloot moeten worden toegevoegd, waardoor een bedrag van f 260 000 noodig is.

Het wordt wenschelijk geacht om dit schip bij het marineetablissement te Soerabaja op stapel te zetten, aangezien met het oog op de speciale eischen, waaraan het vaartuig moet voldoen, tijdens den bouw overleg tusschen bouwmeester en toekomstigen gebruiker noodig is.

Uittreksel uit den uitgewerkten en toelichtenden Staat.

Afdeeling X.

Departement van Marine.

Onderafdeeling 298. Marine-etablissement en daartoe behoorende inrichtingen.

Er wordt uitgetrokken: 1. voor arbeidsloonen:

a. ten behoeve van de jaarlijksche uitbreiding ./' 39 700

b. voor het verbouwen van een der tuigloodsen bij het marine-etablissement tot torpedomagazijn en voor den aanmaak en het plaatsen van de benoodigde toestellen, stellingen, enz., tot welk uitbreidingswerk behoort te worden overgegaan, aangezien het bestaande torpedomagazijn geen voldoende bergruimte biedt voor het aantal torpedo's, dat in 1913 in verband met de aanwezigheid van 8 torpedojagers en 1 onderzeeboot

bij evengemelde inrichting in voorraad zal zijn ... 6 700

c. voor den bouw van eene tweede groote scheepshelling (zie de Memorie van Toelichting) . . 60 000

d. voor de uitbreiding der electrische werkplaats

(zie de Memorie van Toelichting) 7 504

Sluiten