Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorloopig verslag.

405

geschut bij de firma Skoda. Als eenige grond voor de bestelling bij deze firma werd aangevoerd de zeer belangrijk lagere prijs, die door haar wordt bedongen in vergelijking met dien door de firma Krupp gevorderd. Verscheidene leden hadden met voldoening vernomen, dat aldus de gelegenheid voor concur-, rentie wordt geopend. Zij achtten het in 's lands belang dat zooveel mogelijk wordt getracht op de kosten van het geschut te bezuinigen, mits aan de qualiteit geen afbreuk worde gedaan en geen moeilijkheid aan de bediening worde in den weg gelegd door de verscheidenheid van systemen van geschut en projectielen. Voor zoover men uit 's Ministers antwoord moest afleiden, dat het in zijn voornemen ligt in het algemeen proeven te nemen met geschut van andere firma's dan de firma Krupp, meenden sommigen echter te moeten opmerken, dat dergelijke proefnemingen in verhouding tot de geringe hoeveelheid kanonnen, welke wij behoeven, zeer kostbaar zijn. Immers de kanonnen moeten aan eene grondige proefneming worden onderworpen, wil zij waarde hebben. Echter veroorzaakt zulk eene proef groote slijtage aan de kanonnen. Het is derhalve de vraag, of deze openstelling der concurrentie voor het land op den duur voordeelig is.

Verscheidene andere leden konden de gedragslijn van den Minister op dit punt niet goedkeuren; zij hadden liever gezien, dat de Minister niet eene firma had verlaten, die steeds tot groote tevredenheid van deskundigen voor ons is werkzaam geweest. De lagere prijs van de kanonnen der firma Skoda alleen had geen motief mogen zijn om van den tot dusver gevolgden weg af te wijken.

Gewezen werd op een artikel in de „Deutsche Zeitung" van 21 September 1912, waarin wordt medegedeeld, dat door de firma Skoda aan Oostenrijk geleverd geschut was afgekeurd. Men vroeg of den Minister zulks bekend is en of hij de redenen, waarom de afkeuring geschiedde, kan mededeelen.

Verschillende leden zouden gaarne zoo mogelijk nadere inlichtingen verkrijgen omtrent de proefnemingen met het Skodageschut, dat voor ons land werd besteld.

Verscheidene leden brachten den Minister dank voor de benoeming van eene commissie tot herziening der traktementen van onderofficieren en minderen. Ook hadden zij met instemming de toezegging van den Minister vernomen om bij suppletoire begrooting voorstellen te doen, deze zaak betreffende. In vergelijking met de salarissen der landmacht hebben die der zeemacht dringend herziening noodig. Hoezeer men echter 's Ministers voornemen op prijs stelde, dit nam niet weg, dat men zich teleurgesteld gevoelde, dat niet te gelijker tijd herziening der pensioenregeling was in het vooruitzicht gesteld.

Sommige leden betreurden het dat aan de minderen geen vertegenwoordiging in de commissie is verzekerd, ook na een verzoekschrift dienaangaande van den Bond voor minder marine-

Sluiten