Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLOOPIG VERSLAG.

409

werf van aanbouw bestaan, dan behoort die boekhouding geheel te worden ingericht als in de particuliere nijverheid. Ook het bedrijf moet naar sommiger meening geheel in die richting worden geleid, zoodat relaties met particulieren worden aangeknoopt, waardoor de moeilijkheid om steeds voldoende werk te hebben, wordt opgeheven. Soms zullen aanbiedingen moeten worden gedaan, welke op zich zelf niet loonend zijn, zulks uit noodzakelijkheid om het bedrijf aan den gang te houden en het over het geheel rendabel te maken. Om hieromtrent een goed oordeel te kunnen hebben, behoort echter de kostprijs te kunnen worden berekend, hetgeen thans niet mogelijk is. Deze staat thans geenszins vast. Willekeurig wordt een bedrag voor loonen uitgetrokken, hetgeen aan een economisch gebruik van arbeidskracht in den weg staat, en willekeurig wordt het bedrag van loonen en materieel met een percentage voor algemeene kosten vermeerderd. Thans kan geenszins worden berekend of 's Rijks werf duurder bouwt dan het particulier bedrijf. Nu een schip voor eene particuliere maatschappij wordt gebouwd, biedt zich eene bijzondere gelegenheid aan om ten aanzien van de rentabiliteit van het bedrijf ondervinding op te doen; eene juiste berekening van den kostprijs kan nu niet achterwege blijven. Is men in staat de kosten van dit op de werf in aanbouw zijnde schip nauwkeurig uit te cijferen ?

In overweging werd gegeven zich voor inrichting der commercieele boekhouding te bedienen van een accountant, die buiten het werfbedrijf staat.

Gevraagd werd, of er voldoende werk in het vooruitzicht is om de werf te Amsterdam zonder schade in stand te houden. Intusschen merkten sommige leden op, dat op de Rijkswerven niet dan bij hooge uitzondering voor particulieren moet worden gewerkt.

Terwijl den Minister door verscheidene leden hulde werd gebracht voor de voortvarendheid, waarmede hij tijdelijk in het gebrek aan werk had voorzien, zoodat het ontslag van een groot aantal werklieden was voorkomen, zag men met belangstelling de mededeeling te gemoet in hoeverre de proef om voor particuliere rekening op 's Rijks werf te bouwen was geslaagd zonder verwikkelingen te veroorzaken tusschen het Rijk en het particulier bedrijf.

Sommige leden echter, die opheffing van de werf voorstonden, hadden met leedwezen gezien, dat men door arbeid van particulieren haar voortbestaan mogelijk maakt.

Wat de overeenkomst met de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam betreft, zoude men wenschen te weten, welke regeling met haar is getroffen en of de Staat tegen risico gewaarborgd is. Hoe lang zal dit werk duren ? Mocht het bedrijf niet op denzelfden voet worden voortgezet, dan zouden eenige leden wenschen, dat de Minister de noodige stappen deed ter voorbereiding van het op wachtgeld stellen

Sluiten