Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

In verband met het vorenstaande kwam nog dé bestraffing ter sprake van een marinier eerste klas wegens het in bezit hebben van circulaires, waarin werd aangespoord om niet deel te nemen aan feesten of vrijwillige wedstrijden. Sommige leden keurden deze straf af. Anderen waren het met deze afkeuring niet eens, wijl in die circulaires werd opgewekt tot verzet tegen de passagiersregeling.

Voorts werd 's Ministers oordeel 'gevraagd over de houding van den directeur en commandant der marine te Hellevoetsluis, die aanvankelijk had geweigerd een adres van de afdeeling aldaar van den Bond voor minder marinepersoneel in ontvangst te nemen. Naar men had vernomen, was deze vlag-ofBcier lateivan inzicht veranderd.

Passagieren.

Men verzocht in verband met het bovenstaande mededeeling van de laatste wijzigingen in de passagiersregeling en, waar haar vroegere verscherping verband hield met het voorkomen van venerische ziekten, de laatste cijfers, welke dienaangaande kunnen worden verschaft.

Ook met de passagiersregeling voor West-Indië en elders buiten Oost-Indië zoude men gaarne in kennis worden gesteld.

Gezondheidstoestand. Ziekenzorg.

Met leedwezen had men geconstateerd, dat blijkens bijlage U de gezondheidstoestand in 1911 ongunstiger was daii in 1910. Het aantal ziektedagen per hoofd is in eerstgenoemd jaar hooger. Men vroeg waaraan dit moet worden geweten, en of maatregelen zijn of worden genomen om ten deze verbetering te brengen.

Beter staat het met de malariacijfers, die minder hoog zijn dan verwacht werd. Kan de Minister mededeelen, welke „krachtige maatregelen" het civiel bestuur heeft genomen om deze gunstige uitkomst te verkrijgen?

Inlichtingen werden gevraagd omtrent een sterfgeval te Soerabaja. Toen de zoon van den buffethouder der cantine aldaar cholera kreeg, zou de dokter van den torpedodienst zijne hulp geweigerd hebben, omdat de zieke niet tot de militairen behoorde. De havendokter verleende geneeskundige hulp, doch kon geen medicijnen toedienen, wijl hij geen beschikking had over de apotheek van den torpedodienst. Men vroeg, of niet in zulk een geval, waarin hulp terstond noodig is, medicijnen van de schepen mogen worden verstrekt en op de diensten der marinedokters mag worden gerekend.

Voeding.

Omtrent de voeding werden opnieuw door verscheidene leden klachten geuit; sommige hunner schreven aan het onvoldoende der voeding den min gunstigen gezondheidstoestand toe.

Beweerd werd, dat voedsel in blikken verstrekt wordt, dat

Sluiten