Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v00el00pig veeslag.

485

Marinewerken aan de noordkust van Schouwen.

Andermaal werd gewezen op de ten vorigen jare onder dit opschrift ontvouwde bezwaren tegen de handelwijze der Regeering, waarbij zij zich onttrok aan het onderhoud van door het Departement van Marine aangelegde werken, 's Ministers voorganger heeft deze bezwaren uitvoerig beantwoord. Echter waren verscheidene leden door dit antwoord niet bevredigd, en waren zij alsnog van meening, dat deze handelwijze in strijd is met de bedoeling van de wet van 10 November 1900 (Staatsblad n°. 176). Gaarne zouden zij het oordeel vernemen van den bewindsman, die thans aan het hoofd van het Departement van Marine staat.

Bijlage Q (bladz. 78 der bijlagen) gaf aanleiding tot de vraag, of onder het aantal benoodigd geachte kanonniers ook de sergeant-konstabels worden begrepen.

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 28sten November 1912.

Van dee Vooet van Zijp.

J. W. van Nispen tot Sevenaee.

van Wassenaee van Catwijck.

Jansen.

Hugenholtz.

Sluiten