Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442

UITTREKSEL UIT DE ALG. BERAADSL. o/ü. STAATSBEGR. V. 1913.

in staat te stelleu een extra-vertering te maken, wat kan dat dan de O verheid schelen of de menschen het aannemen of met? Is dat nu een middel om de Overheid te dwingen iets te doen of na te laten? Neen, kan men zeggen, en ik.ben geneigd, dat £e te stemmen. Maar als men let op debedoeling deze weigering geschiedt, wanneer men ^ «lat «ie Rekking is zich collectief te verzetten tegen het gezag, dan acht ik dat een misdadig streven, waarin in het belang; van <e.vloot.van hen die op die vloot dienen, en vooral van hen die met tot den bond behooren een einde behoort te worden gemaakt Zoowef dit collectief optreden als het aanzetten daartoe behoort m i strafbaar te worden gesteld, niet om de daden zelf, maar 1 de bedoeling waarmede zij gepleegd worden en die geen andere is dan aanranding van het gezag zoodra aan de Oveiheid de middelen dienen te worden verschaft om zulk verzet en net aanzetten daartoe tegen te gaan. Dit collectief verzet is niet zonder gevaar, want als eenmaal de menschen gewend braakt zijn, of - zoo zij niet willen - op allerlei wijzen gedwongenTyn om te gehoorzamen aan de bevelen van het Kbestuur of van de meerderheid in den bond kan dat bestuur hen van lieverlede er toe brengen ook mindei on schuldige dingen te doen dan het collectief weigeren om iets fan te nemen. Van het een komt men allicht tot het ander Is men eenmaal er aan gewend geraakt aan het bevel van het bondsbestuur te gehoorzamen, dan zal men allicht er toe komen, Sok te gehoorzamen als iets anders wordt gecommandeerd, vooral als de leiders het zoo weten aan te leggen dat er een fijne onderscheidingsgave noodig is om het verschil m to zien. 3 Wil men daartoe de gelegenheid afsnijden, dan is het noodig, dat bepalingen gemaakt worden, waaruit ieder ten duidelijkste kan zien, dat hetgeen hij doet collectief vei zet is tegen de Overheid, en dat die daad daarom ongeoorloofd en strafbaar is, evenals het aanzetten tot die handeling, ook dan wanneer de vorm waarin dit verzet zich uit, op zich zeil on-

SChUHet eSeC™digst zou dit dunkt mij kunnen geschieden door een verklaring van de Overheid, dat zij een bepaalde handeling o? een bepaalde categorie van handelingen beschouwt als. tegen haar bevoegdheid tot bevelen gericht, en dus als ongeooiloofd en strafbaar.^ ^ ^ .g mjj intusschen onverschillig,

mits het op deugdelijke wijze geschiedt. Ik zou echter gaarne van (ïp Resïeering vernemen, of zij met van oordeel is, dat ei iets moe?^Tdeng gedaaTom de bevelsbevoegdheid van de Overheid tegen aanranding te beschermen en hen die daartoe aanzetten

46 "M^eeT^rool-zitter! Het is m. i. goed, dat deze zaak bii hoofdstuk I wordt behandeld, daar ook de Minister van Justitie thans bij de discussies tegenwoordig is. Dit kan misschien zijn nut hebben ook met het oog op deze omstandigheid, dat de

Sluiten