Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462

uittreksel uit de alg. beraadsl. o/d. staatsbegr. v. 1913.

bezit van de bezittende klasse te verdedigen met zijn leven en bloed, dat het de maatschappelijke orde van de bezittende klasse hier in het land moet verdedigen en het ziet, dat de vertegenwoordigers van de bezittende klasse hier te schriel zijn om hun als loon daarvoor te geven een behoorlijk salaris, goede voeding, een dragelijk verblijf en een rechtspositie waarbij althans eenig recht is te verkrijgen. En dan kan het niet anders of dat vlootpersoneel wordt daardoor gedreven in de armen van de sociaal democratie, omdat het ziet, dat alleen de sociaal-democraten voor hun rechtmatige grieven opkomen. Hun oogen worden geopend voor den klassestrijd, zij zien dat die klasse, die alles eischt, ook hun leven, voor de handhaving en verdediging van haar goederen en haar bevoorrechte positie in de maatschappij, hun zelfs een menschwaardig bestaan niet gunt.

Dit alles is niet het gevolg van onze socialistische en antimilitaristische propaganda op de vloot, die door ons niet gemaakt wordt, neen, dat is het gevolg van de propaganda van de Regeering en van de meerderheid der Kamer, die het met de houding van de Regeering eens is, speciaal de propaganda van de heeren van Karnebeek en van Wassenaer van Catwijck. Dit zijn de onbezoldigde propagandisten voor onze partij en onze beginselen op de vloot en in de maatschappij.

Als wij misschien binnenkort den heer van Karnebeek zullen zien verdwijnen van het politiek tooneel zou ik wenschen dat het middel bestond dien geachten afgevaardigde te benoemen tot honorair lid van deze Kamer ten einde hem in staat te stellen met het voeren dezer propaganda door te gaan. Nu dat niet mogelijk is hoop ik dat de heer van Karnebeek de voetstappen van den heer van Houten zal gaan drukken en staatkundige brieven zal uitgeven, opdat wij op die wijze het genoegen mogen smaken van den invloed die ten bate onzer beginselen van hem uitgaat.

Mijnheer de Voorzitter! Men zal zich niet verbazen dat wij verheugd zijn over de resultaten van de propaganda van de heeren van Karnebeek en van Wassenaer van Catwijck. Natuurlijk, wij zien dat de vloot steeds minder bruikbaar wordt als wapen ter verdediging van uw bevoorrechte positie in de maatschappij. Dit komt niet door ons toedoen, maar door uw eigen houding.

Maar gij zijt niet gerechtigd te zeggen dat het ons niet te doen is de grieven bij het personeel weg te nemen, maar om het gezag te ondermijnen. Weet gij wat uw doel is? Uw doel is de grieven van het personeel in den doofpot te stoppen, den Bond als organisatie van het personeel, die het opneemt voor de grieven van het personeel, te onderdrukken, om daardoor weg te nemen den eenigen werkelijken prikkel tot verbetering. Zoo poogt gij de geschiedenis van 1903 te herhalen toen gij medegeholpen hebt het stakingsrecht, een van de voornaamste wapens van het spoorwegpersoneel weg te nemen, om u later van hunne grieven niemendal aan te trekken.

Sluiten