Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468

uittreksel uit de alg. beraadsl. o/ü. staatsbegr. v. 1913

hij toepassen wil op den Bond van minder Marinepersoneel. Van jongeren datum is het verzet van zeer veel hooggeplaatsten en minder hoogeplaatsten bij de marine tegen een pantserschip, dat werd voorgesteld, en waarvan men de overtuiging had, dat het de marine niet baten doch integendeel schaden zou. Dat was ook verzet tegen de wenschen van de marine-autoriteiten, want die wenschten dat 7000-tons schip. De Minister stond er voor in met zijn eigen ministerieel leven, maar heeft het ten slotte in den slag gelaten. Maar waarom is Minister Wentholt van het tooneel verdwenen ? De ondergeschikten hebben den superieur van zijn zetel gejaagd, omdat zij een nimmer rustende campagne gevoerd hebben tegen het 7000-tons schip. Staat dat niet volkomen op één lijn ?

En mag ik nog aan wat anders herinneren ? Toen de Minister Wentholt zich in een oogenblik van zwakheid de beperking van het passagieren had laten opdringen door de geestdrijverij van uw partijgenoot Duymaee van Twist, is dat door bijna alle commandanten afgekeurd en de petitie die aan boord van de schepen is gehouden, is gehouden met instemming en vaak met hulp van de commandanten.

En om die reden zoudt gij nu maatregelen tegen de bonden willen gaan nemen ? Dan moet gij die ook nemen tegen de commandanten. Erken, dat gij een dwaas stuk hebt uitgehaald en maatregelen hebt laten uitvaardigen door een zwak Minister, die gij hebt moeten terugnemen, die gebleken zijn in de practijk niet te deugen. En dan Schwam drüber.

Maar neen, in plaats dat men nu zijn zinnen spitst op het wegnemen van bestaande grieven, spitst men die alleen op het onderdrukken van de organisatie.

De heer van Kaenebeek maakt zich al gelukkig met een toekomstige zeemilitie. Ik denk, dat als het daar nog eens toe komen mocht, tot een werkelijk ernstig voorstel van de Regeering om een zeemilitie in te voeren, wij ook een woordje zullen meepraten. De heer van Karnebeek moet zich echter niet verbeelden, dat die zeemilitie doelmatig zal zijn, voor hetgeen hij beoogt, want hij spreekt wel van doorstrooming, maar deze zal toch wel twee jaar aan boord blijven en als de toestand blijft zooals deze nu is, als de rechten van het personeel zoo voortdurend worden verkort, dan zijn die twee jaar ruim voldoende om den drang naar organisatie ook bij die menschen zeer levendig te doen worden.

De heer van Wassenaer wil strafbaar stellen niet-strafbare daden. Men behoeft de zaak alleen maar zoo te noemen om te gevoelen, dat men daarop niet verder behoeft in te gaan.

Maar de Minister overweegt in ernst om bij het leger en de vloot het lidmaatschap van zekere vereenigingen te verbieden.

Ik zal mij niet uitlaten over de grondwettige mogelijkheid daarvan. Als de zaak nog eens wat meer omlijnd voor ons komt — misschien geschiedt dat nog wel — dan zullen er

Sluiten