Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476

UITTREKSEL UIT DE ALG. BERAADSL. o/ü. STAATSBEGR. V. 1913.

zal dit, bij herhaling, geschieden. Dat ontslag zal dan zoowel hen betreffen, die zulk een bevel uitvaardigen, als hen, die blijkbaar krachtens zulk een bevel handelen. Opzettelijke tegenwerking bij de uitvoering van dienstvoorschriften kan evenmin worden geduld als het niet opvolgen van bevelen.

Het was noodig ter aanvulling van het in eersten termijn gesprokene dit nog even uit te spreken. Voor het overige houd ik mij aan hetgeen ik in mijn eerste rede heb gezegd.

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

Tweede Nota van wijzigingen.

ONTWERP VAN WET.

Artikel 1.

Het bedrag van artikel 2, thans groot f 117 110, wordt gebracht op f 117 710.

Het bedrag van artikel 3, thans groot f 17 687,50, wordt gebracht op f 15 962,50.

Toelichting:

Bovenbedoelde wijziging is noodig geworden door mutatiën, voorgevallen na de indiening van het wetsontwerp.

Het bedrag van artikel 7, thans groot f 52 341,91, wordt gebracht op f 51 369,05.

Het bedrag van artikel 9, thans groot f 65 900, wordt gebracht op f 66 200.

Het bedrag van artikel 10, thans groot f 10 545, wordt gebracht op f 10 595.

Het bedrag van artikel 22, thans groot f 1 138 505, wordt gebracht op f 1 138 855.

Het bedrag van artikel 25, thans groot f 248 885, wordt gebracht op f 257 885.

Het bedrag van artikel 34, thans groot f 3 102 000, wordt gebracht op f 3 105 523.

Sluiten