Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1918.

gen der actieve varende marine, komt het noodig voor dat de directeur iemand zij met de nooden en behoeften der actieve vloot ten volle vertrouwd.

Met . het1- oog hierop wordt noodig geacht tot directeur deiRijkswerf te benoemen een zeeofficier van rijpe ervaring.

Op grond van deze overwegingen wordt thans voorgesteld een hoofd- of vlagofficier te benoemen tot directeur van de werf, terwijl als hoofd van het vak van uitrusting zal worden aangewezen een officier van lageren rang.

De directeur zal een bureau krijgen op het terrein der werf, te midden van het bedrijf, dat hij heeft te beheeren; voor den bouw en inrichting van dit eenvoudig bureau voor den directeur en zijn personeel wordt een bedrag van f 9000 aangevraagd.

Aan den directeur zullen worden toegevoegd :

de griffier, thans werkzaam bij den directeur en commandant, 1 commies, 1 klerk, 1 schrijver,

1 bureeloppasser-facteur.

terwijl voor den dienst bij den commandant der marine worden of blijven aangewezen:

1 luitenant ter zee 1ste klasse, adjudant van den commandant, 1 officier van administratie, als secretaris,

1 adjunct-commies of klerk,

2 schrijvers (burger- of militaire), 1 bureeloppasser-facteur.

De voorgestelde wijzigingen van de begrooting dienen voor bezoldigingen van het benoodigde personeel en het inrichten van een bureau voor den directeur.

Volgt uit het bovenstaande dat de voorgestelde maatregelen zullen leiden tot eene jaarlijks terugkeerende meerdere uitgave voor beheer, hiertegenover dient in rekening te worden gebracht dat het beheer over 's Rijks werf te Willemsoord door een afzonderlijken directeur doeltreffender kan zijn dan thans het geval is, hetgeen niet alleen in hooge mate aan de belangen van den dienst ten goede komt, doch ook tot bezuiniging kan leiden.

Nader zal moeten worden overwogen of de thans voor 's Rijks werf te Willemsoord voorgestelde maatregel ook elders — te Hellevoetsluis — toepassing zal moeten vinden.

Het bedrag van artikel 28, thans groot f 13 449, wordt gebracht op f 13 949.

Toelichting:

Het komt wenschelijk voor om de bestaande toelagen voor bekwaam militair kustwachter eenigszins te verhoogen, teneinde hierdoor voor de militaire kustwachters grooteren prikkel te

Sluiten