Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP VAN WET.

479

scheppen zich de eigenschappen voor bekwaam militair kustwachter eigen te maken. Hiermede zal de militaire kustwacht en het defensiewezen ten zeerste worden gebaat.

Het ligt in het voornemen om de toelagen te verhoogen voor den:

groepscommandant van f 4 op f 6 postcommandant „ „ 2 „ „4 kwartierchef „ „ 2 „ „3

hetgeen een jaarlijksche meerdere uitgaaf ten gevolge zoude hebben van f 2232, indien de formatie der bekwame militaire kustwachters compleet is, hetgeen voorshands echter niet het geval zal zijn, zoodat voor het tegenwoordige met bovenvermeld bedrag van f 500 kan worden volstaan.

Na artikel 78 wordt een nieuw artikel 78a ingevoegd, luidende:

„Kosten in verband met de deelneming door het Departement van Marine aan de eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, in 1913 te houden te Amsterdam."

en dit artikel uitgetrokken tot een bedrag van f 10 000.

Toelichting:

Het komt den ondergeteekende wenschelijk voor het Departement van Marine aan bovengenoemde tentoonstelling te doen deelnemen, teneinde de belangstelling van het publiek in de marine te bevorderen. Onder meer ligt het in de bedoeling om een beeld te geven van hetgeen door het Departement in de laatste jaren op het gebied der kustverlichting is verricht.

Artikel 2.

In den 6en regel wordt tusschen „78" en „79" mgelascht: „78a".

Ten gevolge van voorschreven wijzigingen en invoeging wordt het totaal van- de 1ste onderafdeeling der 1ste afdeeling, thans groot f 464 129,415, gebracht op f 462 381.556; dat der 2de onderafdeeling dier afdeeling, thans groot f 7 657 610, gebracht opf 7 667 460 ; dat der derde onderafdeeling dier afdeeling thans groot f 5 454 852,07, gebracht op f 5 458 375,07 ; dat der 5de onderafdeeling dier afdeeling, thans groot f 3 083 862,336, gebracht op f 3 093 862,336 en het totaal van de 1ste afdeeling, thans groot f 16 705 367,82, gebracht op f 16 726 992,96, terwijl het eindcijfer van het Vide hoofdstuk, thans groot f 20 129 704,16, wordt gebracht op f 20 151 329,30.

Uitgewerkte en toelichtende staat. In de kolom toelichtingen ad artikel 17 wordt het bedrag voor de 8 torpedobooten 1913 op onderdeel a van dat artikel uitgetrokken tot een bedrag van f 131520, gebracht op

Sluiten