Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

memorie van antwoord.

485

aangewezen, zal worden voorzien door de organisatie van een bewakings- en patrouilledienst met Rijks- en ingehuurde stoomof motorvaartuigen, bemand door marinepersoneel.

In het politietoezicht op de zeevisscherij kan voorloopig nog worden voorzien door Hr. Ms. schoeners Zeehond en Dolfijn^ terwijl de vraag of wellicht in de toekomst op meer eenvoudige wijze in dit toezicht te voorzien ware, bereids een punt van overweging bij het Departement uitmaakt.

Zoolang omtrent deze aangelegenheid nog geen beslissing is genomen, acht ondergeteekende het nog niet gewenscht de Sommelsdijk nu reeds te verkoopen. Overigens geeft hij toe, dat het in het algemeen geen aanbeveling verdient, schepen, die niet meer voor den dienst geschikt zijn, te behouden.

Op de vraag of het naar 's Ministers meening geen aanbeveling verdient de herstellingen der in Indië verblijvende schepen aldaar te doen plaats vinden, kan ondergeteekende bevestigend antwoorden. De herstellingen van de schepen van het Nederlandsch eskader geschieden steeds te Soerabaja, behalve indien de omstandigheden er toe leiden, dat de schepen te Singapore moeten dokken, als wanneer het practisch is om ook de noodige herstellingen aldaar- gedurende de dokperiode te doen uitvoeren.

Het is juist, dat de werkplaatsen te Soerabaja thans voldoende zijn ingericht om de meest voorkomende herstellingen aan onze tegenwoordige schepen aldaar te kunnen verrichten en dat ook het personeel daartoe voldoende bekwaamheid bezit. Ondergeteekende kan zich dan ook vereenigen met de opvatting van zijn ambtsvoorganger, dat de schepen meerdere jaren achtereen in Nederlandsch-Indië zullen kunnen doorbrengen.

Niettemin acht hij, althans voorshands nog, niet onbelangrijke voordeelen verbonden aan het terugkeeren der schepen naar Nederland, indien hiertoe in verband met de uit te voeren werkzaamheden aanleiding bestaat. Dan toch bestaat gelegenheid om aan de bodems al die verbeteringen aan te brengen, die de vooruitgang der techniek met zich brengt, en waardoor de schepen meer „up to date" kunnen worden gehouden. Voor die soort werkzaamheden kan men voorloopig in Nederland nog beter terecht dan in Indië.

De verwachting dat de kosten der in Indië uit te voeren herstellingen lager zullen zijn dan bij reparatie in Nederland, wordt voorshands niet gedeeld. De prijzen der materialen en de arbeidsloonen in verband met het minder produceerend vermogen van den inlandschen werkman, leiden er, blijkens de tot nu toe opgedane ervaring, veeleer toe om het tegenovergestelde te verwachten.

Naar aanleiding van hetgeen ter sprake werd gebracht met betrekking tot het door hem gegeven schriftelijk antwoord aan den heer van Idsinga op diens vraag betreffende bestelling van geschut bij de firma Skoda, wenscht ondergeteekende nog eens te herhalen, dat bij hem vóór alles de wensch bestaat M. B. 1912-13. 31

Sluiten