Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN ANTWOORD.

489

rekend, kan de ondergeteekende blijkens de tot heden opgedane ervaring verklaren, dat zulks inderdaad het geval is. Torpedobootjagers.

Ondergeteekende betreurt het, dat zijne in de Memorie van Antwoord betreffende de wetsontwerpen tot verhooging van hoofdstuk VI der Staatsbegrooting gedane mededeeling, dat hij bezwaar heeft tegen de overlegging van de rapporten betreffende de reis van de torpedobootjagers „Wolf" en „Pret" naar Nederlandsch-Indiö, eenige leden had bevreemd.

Voor zoover de inhoud van deze rapporten voor de leden der Kamer van belang werd geacht, is daarvan mededeeling gedaan, terwijl de ondergeteekende altijd bereid is zoo volledig mogelijk te antwoorden op alle verzoeken om inlichtingen, die hem van de zijde der Kamer bereiken.

De rapporten zelf zijn echter uitsluitend bestemd voor den Minister en ondergeteekende acht het bepaald ongewenscht om dergelijke bescheiden ter griffie van de Kamer te deponeeren. Zulks zou van invloed kunnen zijn op de wijze van samenstelling door de rapporteurs, hetgeen niet in het belang van den dienst *is te achten.

Dat de booten na aankomst in Nederlandsch-Indië in herstelling zouden zijn opgenomen is minder juist.

Waar gedurende de uitreis met een beperkt personeel alleen de noodzakelijke werkzaamheden konden worden uitgevoerd, was het om die vaartuigen geheel gereed voor den dienst te doen zijn noodig, zoowel aan de voortstuwingswerktuigen als aan het schip de vereischte onderhoudswerken te verrichten en alles na de eerste lange reis aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Van herstellingen is dan ook geen sprake geweest, alleen van het aanbrengen van in de practijk noodig gebleken kleine wijzigingen en voorzieningen.

Dat deze jagers tijdens de proeftochten niet zouden hebben voldaan aan de in het contract gestelde eischen omtrent de vol te houden vaart is niet juist; déze vaart bedroeg voor Hr. Ms. „Bulhond" 3U.316 mijl en voor de „Jakhals" 31.037 mijl, waarbij de veiligheidskleppen der ketels waren belast als in het bestek voorgeschreven.

Van het terugzetten der manometers, gesteld al dat dit mogelijk ware, kan geen sprake zijn, aangezien de onjuiste aanwijzing onmiddellijk zou blijken aan de met proeftochten belaste commissie.

Dat de bewoonbaarheid dezer jagers in het tropische klimaat zoude zijn tegengevallen en derhalve zoude achterstaan bij hetgeen 'van dit soort van vaartuigen billijkerwijze geëischt kan worden, is ondergeteekende niet bekend.

Onderzeeboot II.

Dat de onderzeeboot II ondanks de aangebrachte wijzigingen nog steeds te zwaar zou zijn moet worden ontkend.

Sluiten