Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

memorie van antwoord.

519

Blijkbaar werd echter voorbijgezien dat behalve de in het Voorloopig Verslag genoemde bedragen van f 176.529, f 50.000 en f 20.000 waarmede tijdens de beraadslagingen de artikelen 15, 22 en 25 werden verminderd, vóór de beraadslaging, bij Nota van Wijziging (n°. 34) artikel 25 en 77a respectievelijk met f 30 000 en f 500 werden verminderd en vermeerderd (vide stukken Zitting 1911-1912, 2, n°. 45).

Ten opzichte van de opmerkingen van eenige leden gemaakt in de laatste alinea van deze paragraaf moet de ondergeteekende mededeelen, dat daar waar de begrooting voor alle Departementen naar een bepaald model is ingericht, hij geen vrijheid kan vinden daarvan voor de begrooting van het Departement van Marine op de door die leden gewenschte wijze af te wijken.

Hij meent daaraan te mogen toevoegen, dat de wijzigingen die sedert de indiening en tijdens de behandeling der begrooting worden aangebracht op eene duidelijke wijze in eene van de Eerste Kamer der Staten Generaal uitgaande nota worden samengevat, welke nota tot de gewenschte vergelijking in staat stelt.

Artikelen. Iste Afdeeling. Militaire uitgaven.

Actieve Zeemacht. Iste Onderafdeeling. Kosten van beheer en administratie. A. Departement. Art. 1.

Bezoldiging van den Minister.

In antwoord op de hier door verscheidene leden gestelde vraag kan de ondergeteekende mededeelen, dat het in zijne bedoeling ligt, om weldra een wetsontwerp in te dienen tot regeling van de geldelijke gevolgen dezer vereeniging.

Ilde Onderafdeeling. Materieel der zeemacht en van 'sRijks maritieme etablissementen en inrichtingen.

A. Drijvend materieel, uitrusting, behoeften enz. Art. 15.

Nadere toelichting gevraagd.

Voldoende aan den wensch, om ten aanzien van de verhoogingen der posten lb3, 11b3 en III&2 nadere inlichting te

Sluiten