Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

meening van ondergeteekende te berusten bij de hoofden deivakken, die verantwoording voor het beheer dragen, en niet bij eene commissie.

Verhooging van het minimum-loon voor leerlingen zal met het oog op het tegenwoordig latere tijdstip van indiensttreding bij de in uitzicht gestelde loonregeling worden overwogen, terwijl ook de andere met betrekking tot het loon nog genoemde punten daarbij onder de oogen zullen worden gezien.

Wat eene verhooging van het pensioen der' werklieden aangaat, is ondergeteekende van oordeel, dat hieromtrent op het rapport der Staatscommissie niet kan worden vooruitgeloopen.

De samenstelling van het wetsontwerp tot regeling van pensioen voor weduwen en weezen van mindere geëmployeerden en werklieden op dagloon is bij het Departement van Financiën in behandeling.

De wensch betreffende vrije geneeskundige hulp en medicijnen voor de werklieden en hunne gezinnen zal door ondergeteekende in ernstige overweging worden genomen. In verband met de regelingen, welke ter zake zullen getroffen moeten worden, komt het hem echter - wenschelijk voor, het nemen van een definitief besluit ter zake aan te houden totdat omtrent de reorganisatie of opheffing van 's Rijks werf te Amsterdam eene beslissing zal zijn genomen.

Tot het wijzigen van art. 103 van het werkliedenreglement, in dien zin, dat bij overlijden van een werkman niet „ten hoogste", doch in elk geval f 150 aan zijne naastbestaanden zal worden uitgekeerd, bestaat geene aanleiding. Reeds nu wordt in nagenoeg alle gevallen, en bepaaldelijk wanneer de overleden werkman kostwinner was, het bedrag van f 150 uitgekeerd.

G. Magazijnen, gebouwen, werkplaatsen, dokken, enz. Art. 25.

Nieuw torpedo=atelier te Willemsoord.

Ter nadere toelichting van de aanvraag van een bedrag van f 80.000 voor den bouw van een nieuw torpedo-atelier te Willemsoord, moge er op worden gewezen, dat de in het Voorloopig Verslag gebezigde uitdrukking dat ten vorigen jare verbetering van het bestaande atelier verkieslijk werd geacht, minder juist is. Het gold toen toch, behalve eene verbetering van geringen omvang in de transportmiddelen van torpedo's, slechts de uitbreiding en verbetering van eene geheel afzonderlijk staande smederij, die niet meer aan de eischen voldeed.

Nadere overweging van deze aangelegenheid heeft er toe geleid, met het oog op de uitbreiding van het torpedo-materieel in de directie Willemsoord en de steeds hooger te stellen eischen aan de behandeling daarvan verbonden, over te gaan tot de inrichting van een geheel nieuw atelier, ter vervanging van

Sluiten