Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

Door aanneming van jongens, die tot het aangaan van eene verbintenis moeten worden overreed, zoude bovendien de marine niet worden gebaat.

C. Kosten van opleiding van personeel der zeemacht. Vereenvoudiging in de opleiding.

Aangezien de voorgenomen vereeniging van de Departementen van Oorlog en Marine nog tot uitvoering moet komen is de vraag, of zulk eene vereeniging niet zou kunnen leiden tot vereenvoudiging in de opleiding van verschillende categorieën, door gelijksoortige opleidingen samen te voegen, prematuur.

Hoewel de ondergeteekende dit vraagstuk nog niet opzettelijk onder de oogen heeft gezien, kan hij thans reeds verklaren, dat de opleidingen bij land- en zeemacht in aard en wezen vaak zooveel verschillen, dat in de meeste gevallen samenvoeging bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk zal blijken. Waar de mogelijkheid daartoe bestaat — ondergeteekende denkt hier bijv. aan eene gezamenlijke opleiding van onderwijzers in gymnastiek, enz. — zal de overweging niet uitblijven.

De meening van sommige leden dat thans reeds in de opleidingen der zeemacht vereenvoudiging kan worden aangebracht is zonder nadere aanduiding of toelichting moeilijk vatbaar voor bespreking. Toegegeven moet worden, dat door het groot aantal opleidingen bij de marine veel personeel aan de vloot wordt onttrokken, maar daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat het bestaan der vele opleidingen noodzakelijk is in de eerste plaats, om het personeel te bekwamen voor zijne taak in oorlogstijd; wijders om het pas in dienst getreden personeel de noodige kennis bij te brengen en ten slotte om te voorzien in de meerdere verplegingsdiensten, welke niet 'gemist kunnen worden voor een richtigen gang van zaken in de eigenaardige scheepshuishouding los van den wal. Waar mogelijk geschiedt de opleiding op de actieve vloot (seiners der 2de klasse), terwijl het personeel dat in opleiding is ter verkrijging yan het brevet van torpedist tevens dienst doet op de actieve torpedovloot.

Het onderhouden van verkregen kennis en bekwaamheid en het aankweeken van meerdere bekwaamheid, die voor bevordering tot hoogeren rang vereischt wordt, brengen de noodzakelijkheid mede van zooveel voortdurende oefening dat, in verband met de overige diensten aan boord der schepen van de actieve vloot over het algemeen weinig tijd en gelegenheid blijft voor eerste opleiding in de verschillende dienstvakken.

Zich voor het tegenwoordige onthoudende van een antwoord op de vraag of de bestaande opleidingen alle gehandhaafd moeten blijven, wenscht de ondergeteekende evenwel de verzekering te geven, dat zijne aandacht op deze aangelegenheid gevestigd blijft en geen meerdere opleidingen buiten de actieve

Sluiten