Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

668

marinebegrooting voor het dienstjaar 1913.

de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Rechts is men in den regel zeer onverdraagzaam tegenover anderdenkenden. Ik las nog gisteren in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" een R.-K. strooibiljet ter aansporing van het plaatsen van menschen op de kiezerslijst:

„Van hooggeachte zijde werd ons de vraag gesteld of in Kaatsheuvel op heden nog liberale bladen als „Telegraaf" of „Nieuwe Rotterd. Courant" gelezen worden. Uit een door ons reeds vroeger ingesteld onderzoek kwam aan het licht, dat bij een 3- of 4-tal ingezetenen van ons overigens Katholiek Kaatsheuvel deze bladen gretig onthaal vonden. Wij weten niet met zekerheid of nog heden zulke lectuur, die in strijd is met onze Roomsche beginselen, in onze gemeente gehandhaafd wordt, doch zijn gaarne bereid dit nader te onderzoeken en daarna de namen van zulke lezers te doen publiceeren."

Menschen die zoo handelen tegenover andersdenkenden, meenen natuurlijk ook, dat hun tegenstanders op gelijke wijze handelen, maar daarom is het gelukkig nog niet zoo.

Eindelijk heeft de Minister bezwaar gemaakt tegen het zoogenaamde slachtofferfonds, het fonds dat dient om buiten werking te stellen het effect van straffen door de militaire overheid opgelegd. De Minister weet intusschen ook wel, dat dit fonds niet gebruikt wordt voor elke straf, die door de militaire overheid wordt opgelegd. Dat wordt alleen gebruikt wanneer in opdracht van of ter uitvoering van een besluit van de organisatie door een lid wordt opgetreden en dan daarvoor straf wordt opgeloopen. Wanneer dan die straf in geld kan worden vergoed, geschiedt dit uit het slachtofferfonds. Dat schijnt in andere kringen ook wel te gebeuren.

- Zoo lees ik in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" van gisteren:

„Een voordeeltje! Een Katholieke pleegzuster te Medemblik werd onlangs door den kantonrechter aldaar veroordeeld tot 3 boeten van f 8 wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Ten einde haar zulks te vergoeden, is in de R.-K. kerk een schaalcollecte gehouden, welke f95,81 Va heeft opgebracht."

Waar dit geschiedt, niet om een disciplinaire straf ongedaan te maken, maar een straf door den rechter opgelegd, daar zou dit middel niet door de matrozen op de vloot mogen worden toegepast.

Wat blijft er nu over van 's Minister requisitoir ? Dat de bond minachting heeft voor de vloot; dat onder de leden een benijdenswaardige tucht wordt geoefend; dat de bond is een moderne vakvereeniging; dat hij staat op het standpunt van tegenstrijdige belangen en dat hij de militaire hiërarchie doorkruist, hetgeen onbestaanbaar moet worden geacht.

Daarop heb ik dit te antwoorden, dat de Minister hier verleden week heeft staan te pleiten voor een verloren zaak, een volkomen verloren zaak. Ik geef toe, dat het vroeger mogelijk is geweest om de arbeiders zoodanig te drillen tegenover hun

Sluiten