Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het dienstjaar 1913, enz.

731

te brengen, wordt ten behoeve van den Minister van Defensie het traktement van den Minister op de begrootingen van Marine en Oorlog teruggebracht tot op de helft.

Daarentegen wordt bij ieder der beide begrootingen nieuw uitgetrokken het traktement van een commissaris-generaal.

Immers zal het noodzakelijk zijn, dat beide Departementen onder volkomen deskundige leiding als afdeelingen van het Departement van Defensie blijven bestaan.

Aan deze commissarissen-generaal zal een zeer ruime bevoegdheid moeten worden toegekend tot beslissing in en afdoening van alle loopende zaken, voortvloeiende uit vastgestelde bepalingen en regelingen of uit hoogere bevelen en beslissingen.

Onder de voordeelen van zoodanige regeling mag zeker wel in de eerste plaats genoemd worden, dat er in de leiding en het beheer der beide tegenwoordige Departementen een grootere vastheid en continuïteit zal ontstaan, en dat. indien voor de functie van commissaris-generaal bekwame en ervaren opper(vlag-) of hoofdofficieren worden benoemd, vakkennis bij de dagelijksche leiding' van zaken is verzekerd.

De aan de commissarissen-generaal toegedachte bezoldiging houdt verband met de omstandigheid, dat men desgewenscht voor dat ambt ook kunne beschikken over de hoogste autoriteiten van zee- en landmacht.

De artikelen brengen verder de door de besproken wijzigingen noodig geworden verhoogingen aan van de totalen der afdeelingen en van de eindcijfers.

Voor de toelichting op artikel 5 moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 4 van het gelijktijdig ingediend ontwerp van wet, regelende de blijvende gevolgen van de instelling van het nieuwe Departement.

De Minister van Oorlog, H. Colijn. De Minister van Marine a. i. H. Colijn.

WETTELIJKE VOORZIENINGEN naar aanleiding van de opheffing van de Departementen van Marine en van Oorlog en van de instelling van een Departement van Defensie.

ONTWERP VAN WET.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Sluiten