Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TN DE EERSTE KAMER DER STATËN-GENERAAL.

7 ! 3

strafbaar gesteld, vermag ondergeteekende zoo voetstoots geen antwoord te geven, vooral niet, waar men door zoodanige strafbepalingen ook opruiers, buiten de zeemacht staande, wenschte te treffen en deze aangelegenheid in de eerste plaats behoort tot de competentie van den Minister van Justitie.

Hoewel het voorloopig onderzoek der laatste jaren ter beantwoording van de vraag of inlanders voor verschillende functies op de vloot kunnen worden opgeleid, niet zoodanige stellige resultaten opleverde dat eenstemmigheid werd verkregen omtrent de wenschelijkheid eener stelselmatige opleiding van dat personeel, bestaat er naar de meening van den ondergeteekende alle aanleiding om over - te gaan tot eene goed georganiseerde en zorgvuldige vakopleiding van jeugdige inlanders tot oorlogsmatrozen, aan welke vakopleiding eene voorbereidende opleiding zal moeten voorafgaan ; deze laatste zal hoofdzakelijk het bijbrengen van elementaire kennis van lager onderwijs beoogen.

Alsdan mag, gegeven de nu reeds bereikte resultaten, worden verwacht dat de goede elementen zullen zijn op te leiden tot kanonniers voor licht geschut, torpedisten en seiners 2de klasse, terwijl de overigen zullen zijn te gebruiken als hofmeesters, koks, bedienden en stokers.

Verzorging van de geestelijke belangen van het personeel.

De betuiging van ingenomenheid en instemming met de door ondergeteekende uitgesproken verklaring omtrent het standpunt, dat door de Overheid moet worden ingenomen met betrekking tot de bevordering van den godsdienstzin op de vloot, versterkt hem in de overtuiging, dat hij in deze de juiste richting heeft gekozen.

Vliegdienst.

Ten aanzien van de opmerking van eenige leden, die de wenschelijkheid betoogen van het oprichten van een vliegdienst veor de marine met het oog op verkenningsdiensten, merkt ondergeteekende op, dat voorzeker het gebruik van vliegtuigen aan een verkenningsdienst van af de kust in hooge mate ten goede kan komen en het gemis der vermelde scouts voor een deel kan vergoeden; zijne aandacht blijft dan ook op deze aangelegenheid gevestigd en het maakt een punt van overweging bij hem uit op welke wijze van de op te richten vliegschooi voor de landmacht kan worden geprofiteerd, tot het verkrijgen van geschoolde marine-verkenners op vliegtuigen dan wel marine-vliegeniers.

Haven te IJmuiden.

Ondergeteekende deelt niet de meening van sommige leden, die IJmuiden eene uitnemende uitvalshaven ook voor bovenwatertorpedobooten achten.

Sluiten