Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7U

marinebegrooting voor, het dienstjaar 1918

Met het oog op haren nauwen toegang, die door enkele vijandelijke jagers des nachts gemakkelijk kan worden afgesloten, moet deze haven als uitvalshaven voor torpedobooten ongeschikt worden geacht. Wel leent zij zich uitstekend voor het gebruik van onderzee booten.

Het komt ondergeteekende echter niet wenschelijk voor in de visschershaven te IJmuiden eene soort van bomvrij reduit te maken, aangezien de daaraan verbonden kosten zijns inziens niet door het nut daarvan zouden worden gewettigd.

Jagers „Bulhond" en „Jakhals".

De uitslag van het onderzoek, ingesteld met betrekking tot hetgeen gedurende de proeftochten zou zijn voorgevallen met de manometers der torpedobootjagers „Bulhond" en „Jakhals" zal aan de beide Kamers der Staten-Generaal worden medegedeeld.

De Minister van Oorlog, ad interim Minister van Marine H. Colijn.

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mededeeling van dit Antwoord aan de Vergdering haar Eindverslag te kunnen sluiten.

Vastgesteld 10 Maart 1913.

Kraus.

Van Löben Sels.

Vermeulen.

Staal.

Van Wassenaer van Rosande.

BERAADSLAGINGEN. De beraadslaging wordt geopend.

De heer van Wassenaer van Rosande: Mijnheer de Voorzitter! Waar de Minister zelf toegeeft dat deze begrooting het karakter draagt van een kredietwet, zal ik, op dit late middaguur, slechts enkele korte opmerkingen maken.

Dan wensch ik te beginnen met hulde te brengen aan dezen Minister voor de wijze waarop hij deze begrooting in de andere Kamer verdedigd heeft en zich heeft ingewerkt in zaken die, al moge hij daarmee in zijn vroegere carrièrre oppervlakkig in aanraking zijn gekomen, 'toch vreemd voor hem waren.

Ik wensch' een enkel woord te spreken over de instellingvan een Minister van Defensie. Er zijn sommige leden die het

Sluiten