Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

concert van 2 Februari. Het programma luidde als volgt:

Eerste afdeeling. Symphonie D-dur, van haydn. Andante en Allegro Maestoso van het 2e concert voor violoncel, van golterman. Aria vin diesen heiligen Hallen", van mozart. Tweede afdeeling Concert-ouverture Hamlet van gade. Aria ait Johann van Paris , van boieldieu. Adagio voor violoncel, van kummer. Der Wanderer, van schubert. Ouverture Oberon, van wibib.

Directeur: de heer bekker. Solisten: de heer meyroos van Groningen, violoncel, de heer fischer , uit Rotterdam, bas.

Als gewoonlijk was het een avond vol genot, waarvan een talrijke en aanzienlijke schare genoodigden gebruik maakte, en waarvoor het corps Vindicat atque polk een woord van dank rechtmatig toekomt.

De Liedertafel Gruno gaf haar tweede concert op 15 Februari, met het volgend programma:

Eerste afdeeling. Ouverture Egmont van beethoven. Opwaarts van r. hojl. Fantaisie Tannh'duser, der Jager Heimkehr, met begeleiding van vier hoorns en trombone, van reinecke. Tweede afdeeling. Ouverture Figaro van mozart. Stdndchen van otto. Vision Napoleons I auf St. Helena, van wrstmeijer. Am Grabe des Barden, van refter , en Kriegers Gebet, begeleid door militaire muziek, van lachner.

De nommers voor zang, meestal met orkest, werden door den heer Worp, de orkestnommers door den heer Bekker gedirigeerd. De uitvoering was over 't algemeen goed, leverde menig genotvol oogenblik, zonder tot bijzondere opmerkingen aanleiding te geven. Wij vragen alleen, waarom de Vision op het programma was gebracht; ons dunkte dit te veel eer aan dit werk bewezen.

Onder Wohp's leiding werd door de gemengde Zangvereeniging, op 20 Februari, de algemeene repetitie, en op den volgenden avond, de uitvoering van die Jahreszeiten van Haïdn gegeven. De solo's werden door mejufvrouw Wilii. Gips uit Dordrecht, den heer Schneider uit Botterdam en den heer Deckers uit den Bosch vervuld. Het koor, een 80 a 90 leden sterk en vrij goed over de vier stemmen verdeeld , bestond uit de leden der vereeniging en vele leden der liedertafel Gruno, die daartoe uitgenoodigd , hunne medewerking welwillend verleenden.

Het gewone orkest der Abonnements-concerten versehafte de begeleiding. Het was de eerste maal dat dit Oratorium alhier in zijn geheel werd uitgevoerd. Het Bestuur der Zangvereeniging heeft bij het tot stand brengen dezer uitvoering met groote bezwaren te kampen gehad, maar kon zich te recht in de medewerking van velen verheugen. Over den uitslag mag het ook alle voldoening genieten. Den heer Worp komt vooral een woord van dank en hulde toe voor het leiden en voorbereiden van deze uitvoering; het zangkoor en ook het orkest gaven bewijzen van ijverige en welgeslaagde studie. Meestal waren beiden goed, en ook wie de Jahreszeiten elders had gehoord, erkende dit gaarne. De solisten volbrachten hunne taak op uitstekende wijze. De heeren Deckers en Schneider, de een meer door natuurgaven, de andere meer door kunstenaarstalent boeiende, zijn te goed bekend, om over hen uit te weiden. Mej.Gips, die wij twee jaren vroeger voor het laatst hoorden, had, gelijk ook reeds in dit Tijdschrift bij andere gelegenheden gemeld is, aanzienlijken vooruitgang gemaakt, en neemt thans reeds een waardige plaats in onder de zangeressen van goeden rang. Niemand, die niet door haar geluid en door haar voordracht medegesleept werd en haar niet het grootste gedeelte toekende van het succes van den avond. ' Wens'chen wij haar voorspoed op haar zoo goed aangevangen kunstenaars-loopbaan toe, en verheugen wg ons in het bezit van zulk eene vaderlandsche zangeres.

En wat zeide het publiek van dit alles ? Schoon vrij goed opgekomen, was de opkomst toch beneden het gewenschte. Het gedroeg zich als naar gewoonte zeer koud, schoon later op den avond iets minder; maar toch was een stille instemming met het voorgeclragene overal te herkennen, en was het oordeel over den avond in 't algemeen gunstig te noemen.

Hebben wij iets langer bij deze uitvoering stilgestaan, het is zeker niet te misduiden. Wij hopen, dat zij nog door vele mogen gevolgd worden, al is elke. volgende uitvoering om vele redenen hier ook problematisch, totdat zij plaats vindt.

Wij konden tot ons leedwezen een concert van den heer Heuckeroth op den 2ien Maart niet bijwonen. Wij vernamen echter, dat het talrijke publiek zeer voldaan was.

De twee laatste concerten van den heer Bekker hadden plaats op 10 en 23 Maart. De programma's volgen hier. Vierde concert. Eerste afdeeling. Symphonie n°. 3, A-mol, van mendelssohn. Aria voor Tenor, uit Joseph, van mEhul. Fantaisie uit Oberon, voor fluit, van brunot. Tweede afdeeling. Erkldrung, van r. hol, Cavatine uit Faust, van gounod. Fantaisie Maria Stuart, voor fluit, van prattrn. HochzeitsMarsch, van mendelssohn.

De heer S. droeg de tenorsolo's voor op voortreffelijke en beschaafde wijze. De heer Sauvlet (die in plaats van den aanvankelijk geëngageerden heer Grützmacher optrad, en daartoe ijlings uit Londen was overgekomen) bewees een groot kunstenaar te zijn op zijn instrument, maar deed ons Dujiont toch niet vergeten. De fantaisie Maria Stuart was zeer lang.

Vijfde concert Eerste afdeeling. tte/brrf-Sytnphonie, van haydn. D-mol-concert voor piano, van mendelssohn. Sopraan-aria uit die Schöpfung. Tweede afdeeling. Ouverture Oberon, van weber. Aria: vLeise, LeiseJ\ uit der Freischütz. Improvisatie van hiller, over: vAuf Flügeln des Gesanges". Liederen voor sopraan : Frau Nachtigal, van taubert en der Erlkonig, van schubert. Ouverture Guillaume Teil, van rossini. Den heer S. v. Milligen van Groningen, debuteerde op eene wijze, die voor zijne toekomst (als pianist) veel doet verwachten. Zijn début zal mogelijk tevens zijn afscheid zijn; wij hopen echter dat hij spoedig moge terugkceren, en zijn verlangend hem dan weder te hooren. Mej. Cohn. Meysenheim vonden wij wel sedert haar eerste optreding alhier vooruitgegaan, maar de taak, die zij op zich nam, was niet voor hare krachten geschikt. Stellig zoude zij bij een andere keuze beter kunnen voldoen , terwijl zij in de aria's uit die Schöpfung en der Freyschütz toonde, volstrekt niet voor oratorium- of groote opera-zangeres berekend te zijn. De verleidelijke taal van den Erlkonig aan het kind scheen zij niet te begrijpen, of juist te kunnen weergeven, wat de componist er mede bedoelde.

Bekker's orkest ging daarentegen wederom voorwaarts. De vioolpartijen waren beter bezet dan in den aanvang, maar het orkest werkte ook beter en meer geacheveerd. Ware dit niet het geval, wij zouden niet met zooveel genoegen hebben kennis gemaakt (althans wat de orkestcompositie betreft, deden wij dit) met Hol's heerlijke compositie Erklarung. Zeker zal dit nog bij herhaling op de programma's komen. Wij hopen het; maar wij eindigen hier met den wensch, dat de heer Bekker zijn abonnements-concerten den volgenden winter weêr aankondige, en dat het Groningsche publiek toone, meer prijs op degelijk muzikaal genot te stellen dan tot heden.

DlGAMMA.

HAARLEM.

Den '23 November' 1870 is hiér eene Orkestvereeniging opgericht, > onder den naam Euterpe. Bestond 'zij dien

Sluiten