Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

dag nog slechts uit 25 leden, thans is hun aantal reeds geklommen tot 45 . allen kunstenaars en dilettanten dezer stad; zoodat de vereeniging zich verheugen kan bij een genoegzaam aantal strijkinstrumenten ook bijna alle blaasinstrumenten te kunnen bezetten; en al ontbreken er nu ook nog een paar instrumenten, als hobo en fagot om het orkest voltallig te maken, die thans nog door clarinet en Sax- of tenorhoorn worden vervangen, zoo bestaat het uitzicht, dat ook deze instrumenten eerlang door stadgenooten zullen kunnen vervuld worden. Tn de wekelijksche samenkomsten hebben de leden, onderde leiding van hunnen directeur, den heer W. B. Weldner, gedurende den afgeloopen winter reeds menig klassiek kunstwerk beoefend en leeren kennen, onder anderen: de twee eerste symphoniën van Romberg , een symphonie van Mozart , ouvertures van Mozart , Romberg enz. Dinsdag 14 Maart 1.1. gaf de vereeniging hare eerste gastuitvoering. Met een nog niet voltallig orkest, bij nog zoo kortstondige oefening eene uitvoering te geven, konde velen wel gewaagd schijnen, te meer daar ze mot eene symphonie van Beethoven (de eerste in C) geopend werd ; doch wie, die deze soiree bijgewoond heeft, was niet verrast en verbaasd over de juistheid, zuiverheid en eenheid, waarmede deze symphonie werd uitgevoerd ? De frischheid en kracht, waarmede het inleidend Adagio en het Allegro, de teederheid en kleur, waaarmede het liefelijk Andante, de juistheid, waarmede het geestige Scherzo en het schitterend Finale uitgevoerd werden, hebben dan ook op de hoorders eene verrassende uitwerking gehad, en hen blijkbaar in geestdrift gebracht. Geen minder gelukkige uitvoering viel ten deel aan de ouvertures van dit concert, Don Mendosa van Romberg , die Felsenviühle van Reissiger en eene Concert-ouverture van den directeur der Vereeniging. Vooral de twee laatstgenoemden slaagden goed. De ouverture van den heer Weidner, bestaande uit eene schoone Introductie en een levendig en sierlijk Allegro, veelal in den stijl van Boieldieu , is een verdienstelijk werk, dat op de hoorders een zeer gunstigen indruk maakte, waarvan het daverend applaus en de fanfare, welke den componistdirecteur daarop begroetten, de welverdiende uiting was. De glansrijke ouverture die Felsenmühle, waarmede de geheele gastavond feestelijk besloten werd, had, even als altijd bij eene goede uitvoering, eene energieke werking.

De orkestwerken werden afgewisseld door solos op viool, fluit en clarinet, voorgedragen insgelijks doorleden der Vereeniging. Een onzer dilettanten droeg het Souvenir de Bellini van Artöt voor op de viool, met voor een dilettant bewonderenswaardige techniek ; als ook de schoone Romance in F. van Beethoven, beide met begeleiding van het orkest, dat vooral in het laatste stuk bij zoo gevoelvolle melodie zulk eene schoone werking heeft. Op de fluit leverde ons een ander dilettant eene Fantaisie op les Diamanls de la couronne van Tulou en eene fantaisie brillante op Norma van Kummek , beide met begeleiding van piano; zijn gekuischte voordracht en schoone embouchure, die men zelden bij dilettanten vindt, gaven aan deze stukken de ware bevalligheid. Met veel bravoure werd ook de fantaisie voor clarinet van Baerman door onzen bekwamen kapelmeester M. H. Muller voorgedragen. De verdienste van alle solisten werden door het publiek erkend, dat aan zijn enthousiasme door daverende bijvalsbetuigingen en terugroepingen lucht gaf. (1)

JOH. BASTIAANS.

(1) Bij deze gelegenheid herstellen we gaarne eene onjniste mcdedeeling betreffende het muzikaal leven te Haarlem, ingeslopen in ons nummer van 1 Januari van dezen jaargang. In de daar voorkomende verhandeling:

MIDDELBURG.

De heeren A. de Jong, violist, en C. W. Coenen, pianist, gaven met medewerking van twee dilettanten alhier den 24 Januari 1.1. een concert, dat vrij goed bezocht en over 't geheel veel voldoening heeft gegeven Het programma was samengesteld als volgt:

1. Quartet van haydn , Allegro en Andante con. variazioni, 2. Sonate pathétique, voor piano, van beethoven . 3. Concert voor viool, van mendelssohn. Andante en Allegro vwaee. 4. Chant triomphale, voor piano, van mendelssohn. Romance No. 2, voor piano, van schumann. 5. Air varié, voor viool, van rode. ö. Kreuzer Sonate, voor piano en viool, van beethoven.

De beide concertgevers verdienden het algemeen applaus, dat hun herhaalde malen werd toegebracht. Inzon; derheid muntten uit: het welbekende Andante uit Haydn's quartet (bet Oostenrijksche volkslied) en de Kreuzer-Sonate. In het Allegro molto der Sonate pathétique scheen de heer Coenen nog niet geheel zeker van zijne partij , terwijl wij het minder duidelijke in Schu.wann's Romance hoofdzakelijk aan den vleugel toeschrijven, die in de middentonen dikwijls in gebreke blijft.

Te recht zou onze stad zich over het bezit van twee zulke degelijke musici als de heeren de Jong en Coenen mogen verheugen, ware het niet dat laatstgenoemde het besluit genomen had onze stad te verlaten, waarin hij na een zeer kort verblijf zich reeds eene tamelijk onafhankelijke positie had weten te verwerven. Wij betreuren zeer zijn heengaan, zoowel om zijne onbetwiste talenten als om zijne degelijke en zeer gewaardeerde persoonlijkheid.

De Zangvereeniging: tot Oefening en Uitspanning gaf reeds den 27 Februari hare tweede soiree in dit seizoen. Moest over de eerste (13 Dec. 1870) ons oordeel minder gunstig zijn, glansrijk heeft zij zich thans gewroken, en wij zeggen niet te veel, zoo wij beweren dat de uitvoering van Schumann's »der Rose Pilgerfahrt" een zeer diepen indruk bij het talrijk auditorium gemaakt heeft. Inzonderheid hebben weder de solisten (dilettanten) gewedijverd in keurige nauwgezette uitvoering hunner partijen. Het eerste solo van »die Rose" maakte wel is waar weinig indruk, doch niet zoodra was Rosa opgetreden, of een toenemend élan bezielde haar en alle partijen tot het einde toe, en onbeschrijfelijk was de indruk door haar en den verdienstelijken tenorzanger te weeg gebracht met het zoo diep gevoelige » Und wie ein Jahr verronnen ist" en vNimm hin mein Glück". In menig oog zagen wij een traan schitteren of daaruit stillekens verwijderen.

De tweede afdeeling werd geopend met »Pfiitggten'1 van F. Heller, eene compositie, die niet zeer aan den smaak van het publiek scheen te voldoen , en ook misschien slechts dan het beoogde effect zou maken, indien zij met vol orkest en een zeer krachtig koor werd uitgevoerd. Zij werd gevolgd door de welbekende Hymne: *Hör mein bitten, Herr, neige dich zu mir" voor sopraansolo en koor van Mendelssohn. De begaafde en verdienstelijke vertolkster der ii'osa-partij had ook deze hymne voor hare rekening genomen. Met een helder sopraangeluid bedeeld, sprak het van zelf dat de uitvoering dezer partij haar blijkbaar gemakkelijker viel; zij was glansrijk en onberispelijk, maar juist daarom waardeeren wij te hooger die der reeds besproken /iosa-partij, die minder voor hare stem geschreven schijnt.

De Nederlanders en de muziek, bladz. 3, eerste kolom, iiovcnaan staat: «Haarlem mist eene Zangvereeniging, terwijl Middelburg en Breda zulk eene vereeniging wel bezitten."

Dit is eene onjuistheid, daar de Haarlemsche Afdeeling der Maatschappij lot bevordering der Toonkunst eene Zangvereeniging bezit, die nog onlangs eene uitvoering heeft gegeven. [Zie Feuilleton.)

Sluiten