Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

waarden en behoeft men zich niet te onderwerpen aan eischen die vaak overdreven zijn, zooals de ƒ7000, welke de heer Grmimiger voor het speeljaar 1871—1872 als jaargeld voor zich bedongen had. Het spreekt van zelf dat de nieuwe directeur niet bij de zaak zal noch mag bijleggen, maar in korten tijd rijk te worden behoeft hij toch ook niet.

Onder zoodanige omstandigheden zou de opera-oommissie bij voortduring groot nut kunnen doen.

Zou niet de heer Fischer, de baszanger van het nu ontbonden gezelschap, geneigd zijn de zaak te ondernemen ? Een goede kapelmeester en sujetten zouden ook nog wel te vinden zijn; wij vestigen de aandacht op zoodanig plan.

— De heer S. de Lange jr., organist der Walsche kerk, gaf in de Groote Kerk alhier, eene orgelbespeling op den 2en Juni.

Het programma was saamgesteld als volgt: l.Praeludium (C-Moll, op. 37 No. 1), P. Mendelssohn Bartholdy ;

2. Adagio uit de 3de Orgelsonate, S. de Lange jr., 3. Fantasie en Fuga (C-Moll), uitgave van Peters B III, No. 6, J. S. Bach; 4. Concert (D-Moll, Op. 7, No. 4) voor orgel bewerkt door S. de Lange jr., G. F. Handel; 5. Adagio (Op. 56, No. 6) B. Schumann ; 6. Praeludium en Fuga (H-Moll) uitgave van Peters B. II, No. 10, J. S. Bach.

Als altijd schonk ook deze orgelbespeling van den talentvollen kunstenaar een waar genot. Ook nu weder muntte hij uit door juiste opvatting der verschillende compositiën, duidelijkheid in alle stemmen en heerlijke registratie. Elk nommer werd met de meeste zorg en netheid voorgedragen.

Wij twijfelen er niet aan dat de heer De Lange jr., die zich in het begin van Juli aanstaande in Zwitserland in verschillende steden zal doen hooren, ook aldaar de kunstroem van Nederland zal helpen handhaven.

Schiedam. — Hier vond op 2 Mei, onder directie van den heer W. Hutschenruyter, in het gebouw Musis Sacrum, een concert plaats, met het volgende gelukkig gekozen programma: 1. Ave verum van W. A. Mozart; 2. Psalm 95 van P. Mendelssohn Bartholdy;

3. Zigeunerleben van E. Schumann; 4. Comala van Niels W. Gade.

In onzen tijd van snellen vooruitgang vergeet men te ligt de pogingen die in het werk gesteld werden om de tegenwoordig boogerstaande ontwikkeling der toonkunst in Nederland voor te bereiden, en men vergeet ook de personen die daarvoor hunne krachten hebben ingespannen. Men is vaak ondankbaar genoeg om voorbij te zien wat het in heeft, een lang verwaarloosden bodem weder tot vruchtbaarheid te brengen en men bedenkt niet hoe gemakkelijk het is te zaaien wanneer de ploeg reeds zijn werk gedaan heeft, zelfs dan wanneer zóódanige kiemen gelegd worden als niet beoogd werden bij den voorbereidenden arbeid. Mogen zij ons daarvoor niet hard vallen, wij mogen hen niet vergeten. Tot de personen die wij hier bedoelen behoort in de allereerste plaats de »oude Hutschenruiter", en hoe weinig hij de »modernen" versmaadt bewijst de samenstelling van het medegedeelde programma.

De uitvoering mag goed geslaagd genoemd worden. Vooral No. 3, het pikant-geestige Zigeunerleben, werd fiks ten gehoore gebracht. Getuigden mejufvrouw Chastel en de heer Van Hemert op nieuw van de uitnemende muzikale opleiding welke zij aan den heer Carl Schneider te danken hebben, hulde brengen we ook gaarne aan de uitmuntende begeleiding, alsmede aan de

dilettanten, ofschoon we den tenor voor het vervolg minder angst toewenschen.

Haarlem. — De tegen 24 Juni aangekondigde uitvoering van de Bach-Vereeniging in de Groote Kerk alhier is uitgesteld tot het begin van September.

De treurige aanleiding tot dat uitstel is eene, gelukkig nu reeds grootelijks geweken, ernstige ongesteldheid des beroemden kunstenaars, den heer Bastiaans.

Zalt-Boimncl. — Het nieuwe orgel in de kerk deiHervormde Gemeente te Kerk—Driel werd zondag 14 Mei ingewijd. Het is vervaardigd door den heer K. M. van PufTelen, orgelmaker te Zalt-Bommel.

De dispositie is als volgt:

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal.

1. Prestant 8 voet Prestant 8 voet

2. Bourdon 16 » Viola de gamba 8 »

3. Wijdgedakt 8 » Holpijp 8 »

4. Octaaf 4 » Fluit douce 4 »

5. Fluit 4 » Woudfluit 2 »

6. Quint 3 )> Euphone 8 *

7. Octaaf 2 »

8. Cornet 3 sterk

9. Mixtuur 2 en 3 » 10. Trompet 8 voet

met een aangehangen pedaal.

Hoewel dit werk de vergelijking niet kan doorstaan met de werken van den heer Witte (de beroemde firma Batz en Comp. te Utrecht), mag het in alle deelen een goed werk genoemd worden en verdient de heer van Puffelen ook om zijne soliditeit alle aanbeveling. De heer J. A. Klerk, organist der Oude kerk te Delft, door heeren kerkvoogden uitgenoodigd het bij de inwijding te bespelen, en des avonds eene orgelbespeling te geven, heeft hieraan op zijne gewone uitmuntende wijze voldaan en wel met het volgende, vooral met het oog op eene plattelands gemeente, doelmatig gekozen programma:

No. 1. Zesde Concert (fantasie), A. Hesse; 2. Adagio, F. Mendelssohn; 3. A1 e g r o voor fluit, H. Rinck; 4. Variatiën op het koraal »Vater unser im Himmelreich" (gebed des Heeren), F. Mendelssohn; 5. Abendlied (transcriptie), E. Schumann; 7. Fantasie op het Volkslied; 7. Toccata en Fuga, J. S. Bach.

Keulen. — Het nederrijnsche muziekfeest van dit jaar heeft ook finantiëel een gunstigen uitslag opgeleverd. De ontvangsten beliepen ruim 7000 thaler, dat is wel 1000 thaler minder dan in 1868 maar daarentegen waren ook de kosten aanzienlijk minder. Het batig saldo zal waarschijnlijk aan het Conservatorium alhier worden toegewezen.

De opkomst van het publiek, zeer talrijk op den eersten dag, was dit veel minder op den tweeden, toen Handels J o s u a uitgevoerd werd. Maar op den derden feestdag, waarop, behalve grootere vokaal- en instrumentale werken, ook solo's van Joachim (viool), dr. Gunz (tenor), J. Stockhausen (bas) en de dames Joachim (alt) en Bellingrath-Wagner (sopraan) ten gehoore gebracht werden, was er in het groote lokaal geen plaats meer te verkrijgen. Op algemeen verlangen werd Hiller's cantate Israëls Siegesgesang, reeds op den eersten dag uitgevoerd, herhaald en bij bij die gelegenheid is de componist onder een algemeen applaudissement door een regen van bloemen als overdekt, terwijl hem een lauwerkrans met wit zijden lint, waarop de woorden »Niederrheinisches Musikfest 1871", op het hoofd gezet werd.

Sluiten