Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

gen, niet wellicht beter hadden gedaan de vraag openlijk te beantwoorden, hoe het komt, dat Bach's compositiën, ondanks hare groote waarde, naar hunnen zin te weinig meer worden gehoord en of dit alleen aan onze onbekendheid met 's mans scheppingen is toe te schrijven ? Is de gissing zoo gewaagd, dat de oorzaak gedeeltelijk ook in die compositiën zelve ligt en in den vorm, waarin zij geschreven zijn ? en zou die vorm op zijne beurt niet weer samenhangen met de meer beperkte hulpmiddelen — men denke slechts aan het klavier in die dagen — waarover een Bach kon beschikken ?

»Maar Bach is immers een klassieke, meneer! En klassiek is toch altijd mooi, niewaar?" vraagt een bedeesd jongjuffer.

Ik antwoord met de Génestet in zijn kostelijke SintNikolaas avond:

„O lieve eenzijdigheid ! ik zweer u dat klassiek is „Al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is."

Die twee regels zeggen meer dan ellenlange vertoogen.

Wat waar is, blijft.

De geest van den ouden Bach kan in zijn oude vormen ook nog voor onze dagen uit meer dan een oogpunt belangrijk heeten.

Maar er komt een tijd , waarin de oude vorm en de nieuwe geest met elkander in botsing geraken, waarin de nieuwe geest zich van de oude vormen ontdoet en nieuwe zoekt te scheppen 1).

Danheethet: plaats voor de jongeren! en leven de levenden!

Maar, och, die eenzijdigheid!

Wanneer er iets in de muzikale wereld is, waarover ik vaak geneigd ben mij boos te maken, dan is het over haar. Tot onze talentrijkste musici plegen er zich aan schuldig te maken. Spreek hun van een Bach, van een Schumann, en aan hunne bewondering is geen einde — en het autoriteitsgeloof, dat zij hunnen' leerlingen weten in te prenten, zorgt voor de propaganda. Er wordt nagepraat, nagespeeld, nagezongen — en de rest volgt van zelf.

Maar komt ge met een frissche melodie van Gounod, met een krachtig-dramatische bladzijde van Meyerbeer, met een geestige schets van Offenbach — van mannen, die (ik sluit den laatste niet uit) toch ook nog wat meer beteekenen dan de eerste de beste, zou ik denken!— och arme, met hoe medelijdende blikken zien zij uaan! Zij hadden u altijd voor degelijk muzikaal gehouden — maar nu !

Zou het ook kunnen zijn, dat die heeren zich zoo verdiept hebben in, en zoo getuurd hebben op den kring, waar binnen zij in hunne hooge wijsheid de degelijke muziek beperken, dat zij nu ook oogen noch ooren meer hebben voor wat daar buiten ligt ?

Och, wat ik u bidden mag, zet toch de vensters wat open! Laat toch binnen, van welke zijde zij ook komen mogen, de frissche lucht en het heldere licht!

>) Zie Van Houtens meesterlijke rede bij de jongste begrootingsdiscussiën.

Correspondentie.

Plaatsgebrek noopt ons een verslag van het verhandelde ter algemeene vergadering van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst tot het volgend nommer te laten liggen.

Ten einde aan het uitgedrukt verlangen van verschillende inteekenaren te gemoet te komen, zal, te beginnen met het volgend nommer, de redactie maandelijks eene kleine opgave doen van aanbevelenswaardige muziekstukken, waaronder ook vroeger verschenen maar tot dus verre minder bekende composities.

ADTEKTENTIËN.

J. DE HAAN te Haarlem geeft uit en heeft alom verzonden:

Onze Vader en Fuga van Bach

voor PIANO vierhandig.

MET EEN VOOEWOOBD VAN li. BOOSDOBP.

Prijs .'.'.ƒ 0.80. 14

Bij J. B. WOL TEE S te Groningen is verschenen:

EEN LENTEDAG.

LIEDEREN VOOR KINDERKOOR MET BEGELEIDING VAN PIANO

DOOK

j- o n. r\

Prijs ... ƒ 1.25. 15

J. H. en G. VAN HETEEEN, Boekverkoopers te Amsterdam herinneren aan de verzameling van

Oratoriën, Psalmen, Cantaten, enz.

MET METEISCHE VEETALING VAN Dr. J. V. ME YB.

Steeds een ruim getal Exemplaren voorhanden om bij uitvoeringen te kunnen leveren. 16

Muziek- en Pianohandel. LOUIS ROOTHAAN

UTRECHT.

Oentraal-Depot: EDITION PETERS. Bustes,Statuëttes, Photographiën, Metronomes, Muziekpapier, Staalgravures, Viool- en Violoucelsnaren.

GEDRUKT BIJ C. A. VAN REYN TE 'S GRAVENHAGE.

Sluiten