Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELANGRIJKE ONDERWERPEN.

757

taat natuurlijk was het konfiskeeren van eenige flesschen en het een paar dagen brommen der schuldigen. Nu was goede raad duur!

Gelukkig werden ons ook kodaks en kamera's toegezonden. Het aantal dier instrumenten nam echter zóó schrikbarend toe, dat de kommandant, zelf wellicht een amateur, eens een paar dier kamera's onderzocht bij het binnenkomen in het kamp, om tot de ontdekking te komen, dat deze wat liet uiterlijk betreft, keurig in liet kamp waren geïmiteerd, en van binnen niets dan drank bevatten!

Legio werden nu de andere smokkelmiddelen om „Kootje" in staat te stellen, zijne zaak te drijven. Dat overigens laatstgenoemde niet de eenige was, ziet men uit de foto op pag. 755.

Onze mannetjes waren echter niet alleen handig in het binnen-, doch ook in het uitsmokkelen.

Geruimen tijd reeds kochten eenige der op St. Helena gestationeerde Engelsche of¬

ficieren vele der door de krijgsgevangenen gemaakte kuriositeiten en werden deze dikwerf in groote kisten naar Engeland verzonden.

Nu was een dier officieren naar Engelaud teruggeroepen, van waaruit hij nog steeds aankoopen deed. Toen nu op zekeren dag een paar krijgsgevangenen tot den kommandant het verzoek richtten, eene groote kist met kuriositeiten, geadresseerd aan dien bewusten officier, gratis per ambulance-wagen, welke eiken dag met rantsoenen enz. voor het kamphospitaal van Jamestown kwam, te mogen vervoeren naar eeti groot kargadoorskantoor te Jamestown, ter verdere doorzending per boot der Union Castle Company naar Engeland, werd aan dit verzoek bereidwillig door den kommandant voldaan.

De kist kwam veilig aan boord, voorzien van de noodige dokumenten. Toen nu het schip Ascencion naderde, moest

de administrateur iets in het ruim nakijken, om tot zijne groote verbazing daar een man te zien rondloopen. De deur dicht te slaan en hulp te halen, was het werk van een oogenblik.

Terugkomend was echter niets te ontdekken, zoodat nu werd overgegaan tot het openen deibewuste kist. En een groote kuriositeit, in den persoon van kommandant Smorenburg (Hollander) kwam te voorschijn! Jammer genoeg werd de vogel geknipt, in Ascencion geland en per oorlogsschip „Gibraltar" naar St. Helena geretourneerd, waar onze moderne Huig de Groot een poos in High Knol! Fort van de doorstane vermoeienissen mocht uitblazen.

De kist, zie voorgaande afbeelding wordt nu in het Museum te Jamestown als eene kuriositeit bewaard.

Bij de vele aardige herinneringen dringen zich

ook zeer droevige bij mij op; want is 't bijvoorbeeld niet diep treurig, aan de vele gevaren van den oorlog, de een korter dan de ander, gelukkig ontsprongen te zijn, om dan later als een weerlooze door zijn vijand in een kamp te worden dood geschoten ?

Dit droevig lot was een der meest geziene jongemannen van Deadwood-kamp beschoren. De jonge Godefroy ging meestal, na 's avonds een paar uurtjes in ons vereenigingslokaal te hebben

I doorgebracht, om 10 uur naar zijn tent, op korten

| afstand van de draadversperringen geplaatst.

| Op den noodlottigen avond wenscht hij mij, vroolijk als altijd, goeden nacht, loopt regelrecht naar zijne tent om juist bij het binnenstappen doodelijk door een geweerschot, gelost door een

: dicht daarbij geposteerden schildwacht, te worden getroffen. Binnen weinige minuten gaf de arme jongen den geest en werd de bewuste soldaat

Begrafeni< van den door een schildwacht doodgeschoten Hollandschen krijgsgevangene Godefroy.

gearresteerd.

Na voor den krijgsraad gebracht te zijn, (nog wel bijeengeroepen nadat eene kommissie uit de krijgsgevangenen gevormd, een rapport had ingediend waarbij klaar en duidelijk de beschuldiging tegen Godefroy ingebracht, van den soldaat met steenen gegooid te hebben, werd te niet gedaan en waarin werd geprotesteerd tegen het niet bestraffen van den moordenaar), werd de man eenvoudig ontoerekenbaar verklaard en naar Cape Town overgeplaatst!

Godefroy werd, zooals het trouwens met alle begrafenissen geschiedde, met militaire eer ter aarde besteld. Het lijk, gedekt met de Transvaalsche vlag, werd op een affuit geplaatst. De wacht kwam dan in het geweer en marcheerde een vuurpeleton met bloedverwanten en vrienden naar de begraafplaats, alwaar, na een lijkdienst

Sluiten