Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REVUE DER TIJDSCHRIFTEN.

777

DE KATHOLIEKE GIDS.

Er komt veel persoonsvereering in „De Katholieke Gids" van November voor.

Daar beeft men bijv. een gedicht van pater P. M. Bots op den nieuwen bisschop van Haarlem, Mgr. Callier, dat aldus inzet:

Speel, Roomsche Gids, op uw schalmeien; Uw vorst was onlangs droef verscheien. De nieuwe vorst straalt voor uw reien.

Een, die den vloed van 's levens stroomen

Met ranke kraak is overkomen,

Omdat Gods licht hem nooit deed schromen.

God wou, naar bisschop Caspars bede, Maar toch naar Pius uitspraak mede, Dat Haarlems Mijter deez' bekleedde.

Dan volgt een opstel over Alexandra, de koningin van Engeland (dochter van den koning van Denemarken), aan hetwelk we de volgende cijfers ontleenen:

10000 pond sterling werden Alexandra door Engeland als jaargeld toegekend en bij eventueel overlijden van den Koning 30000 pond. Het Deensche gouvernement van zijn kant gaf 100.000 daalders, zegge 150.000 gulden.

Vervolgens schrijft pater Dr. J. van den Brink over Sint Praxedes (zuster der heilige Pudentiana en de dochter van Senator Pudens), die te Rome haar kerk heeft (gesticht in 820), bekend om de geesel kolom, die daar bewaard wordt.

Waaraan ontleent deze kapel (waarin paus Paschalis I het lichaam nederlegde van den heiligen martelaar Zeno) den naam „hortus paradisi" „orto del Paradiso" of in onze taal paradijs-tuin?

In deze kapel — zoo beantwoordt pater van den Brink deze vraag — was een hoogvereerd mozaïekbeeldje der H. Moeder Gods. Ook paus Paschalis I was bezield door eene groote voorliefde voor dit Moeder Godsbeeldje en zijn innig vertrouwen op Maria's voorspraak bracht hem er toe in deze kapel meermalen de H. Mis te gaan lezen ter eere van O. L. Vrouw voor de zielerust van een ontslapen neefje des Pausen en diens bevrijding uit het vagevuur. Na eenigen tijd, toen de Paus opnieuw de H. Mis opdroeg in deze kapel, zag hij de ziel van deze jongeling opstijgen uit het vagevuur om op te klimmen ten hemel. Vandaar de naam „paradijs-tuin" en de langere, moeilijk in één adem uit te spreken benaming; „H. Maria, bevrijd ons uit de pijnen des vagevuurs". St. Maria libera nos a poenis inferni".

Pater Bots getuigt dan ten slotte van zijn vereering der pausen in het vervolg van zijn opstel: „Hoe de Pausen beminden?", terwijl Prof. R. H. M. Ruijten dan een ander gebied betreedt met ziju artikel over „Oud-Indische Letteren".

LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT.

Aangezien de elfde aflevering van dit tijdschrift bijdragen van uitsluitend technischen aard bevat, die slechts van belang zijn voor agronomen, valt

er voor ons niets uit te reviewen. We moeten dus volstaan met de titels der opstellen te vermelden. Deze zijn: R. J. Mansholt, „De veredeling der landbouwgewassen" (slot); W. von Knieriem, „Het hooger landbouwonderwijs in de Russische Oostzee-provinciën" (met inleiding door Adolf Mayer): E. Marchal, „Immunisatie der planten tegen parasitaire fungi door absorptie van zwamdoodende substanties" (met naschrift van J. Ritzema Bos); en R. W. Tuinzing, „Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivelboeiderij te Hoorn".

BOON's MAGAZIJN.

Boon heeft er slag van om altijd aktueel en onderhoudend te blijven. Dat blijkt ook weer uit zijn November-nummer.

Nu de bestrijding der tuberkulose en dientengevolge het oprichten van sanatoria voor longlijders (Lunteren, Oranje Nassau-Oord, en het juist geopende Amsterdamsche sanatorium) aan de orde van den dag zijn, was het een goed idee door den heer H. K. Teune het een en ander te laten vertellen over Oranje Nassau-Oord. Er zijn goed en zeer goed gereproduceerde foto's bij opgenomen van lighallen, tuinen, zalen, enz.

Wie vernemen wil met welke moeilijkheden men soms bij den bouw van vuurtorens op de kusten te kampen heeft, beschouwe eens de plaatjes en leze den tekst over dat onderwerp van Holda, die een Engelsch of Amerikaansch artikel bewerkt heeft. En wie een meer vreedzaam en rustiger onderwerp verkiest, wende zich tot het opstel over het „Kasteel van Brederode" (tusschen Santpoort en Bloemendaal gelegen), dat door K. den Hartogh in de serie der „Historische kasteelen in Nederland" behandeld wordt. Jammer, dat er geen plattegrond van het kasteel in zijn oorspronkelijke gedaante bij is opgenomen; die is gemakkelijk te krijgen en had een denkbeeld kunnen geven van de reusachtige afmetingen van dit oude dievennest.

Verder vullen artikelen van allerlei aard dit welvoorziene nummer.

DE TIJDSPIEGEL.

Het o. i. belangrijkste artikel uit de November-aflevering van dit maandschrift (nml. dat van Mr. Valckenier Kips over „Transformatie en herediteit bij den mensch") kunnen onze lezers uitvoerig gereviewd vinden in de rubriek der „Belangrijke Onderwerpen" in dit „Hollandsche JSewe"-numnier.

Dr. A. J. C. Snijders uit Zutphen levert dan een beschouwing over „De gezondheidsleer, voorheen en thans", waarin hij de hoop uitspreekt, dat waar de negentiende eeuw eigenlijk eerst de openbare hygiëne heeft zien geboren worden, de twintigste eeuw — in eene niet ver verwijderde toekomst — getuige moge zijn van den krachtigen vooruitgang der persoonlijke hygiëne,

54

Sluiten